Juhana Vartiainen

Syvästä talouskriisistä suhdannenousuun

Puheenvuoro Jyväskylän partneripäivillä 1.9.

Olemme vuodesta 2007 jälkeen olleet surkea kansantalous. Olemme kasvun käynnistyttyäkin yksi niistä harvoista maista, joissa tuotanto ja työllisyys ovat vielä vuoden 2008 huipun alapuolella.

Tämä on ollut ja on poliittiselle järjestelmälle vaikea tilanne. Ekonomistin silmin kriisissä ei kuitenkaan ole mitään kovin yllättävää. Kun taloudella on yhtä aikaa sekä huonoa onnea että huonoa päätöksentekokykyä, voi hyvinkin käydä näin. Suomen kansantalous ei käyttäydy kummallisesti. Juuri tällaista voi odottaakin sellaisessa taloudessa, jossa käsiparit vähenevät, joka on tehnyt itsestään liian kalliin maan rahaliiton sisällä ja jonka työllisyysaste on liian alhainen rahoittamaan kunnianhimoisia julkisia palveluvastuita ja tulonsiirtoja.

Kansantalouden analyysejä on laadittu lähes riittämiin ja pohjoismaisinkin voimin – esitimme Ruotsin entisen valtiovarainministerin Anders Borgin kanssa vuonna 2015 Suomen hallitukselle raportin Suomen talouskriisin anatomiasta ja ulospääsyn strategiasta. Sen ydin oli, että kustannuskilpailukykyä ja työn tuottavuutta on parannettava sekä työn tarjontaa lisättävä. Tämä diagnoosi on edelleen ajankohtainen, sillä olemme päässeet vasta alkuun tilanteen korjaamisessa. Työvoiman tarjonnan lisäämiseksi tehdyt toimet ovat olleet vähäisiä suhteessa haasteen valtavuuteen. Kustannustasomme korjausliike on alkanut, mutta emme ole tehneet palkkaneuvottelujärjestelmäämme niitä systeemimuutoksia, joilla estäisimme Saksan tapaan tällaiset kilpailukykykriisit vastedeskin.

Käsittelen puheessani sitä, miksi tarpeellisten päätösten tekeminen on suomalaisille vaikeaa ja miksi poliittinen järjestelmä on päästänyt taloutemme tällaiseen tilaan.

Perusväitteeni on, että olemme poliittisesti eriaikaisia suhteessa siihen, millaista talouspolitiikkaa nykyaikaisessa globaalissa kapitalismissa tarvitaan. Ja vieläpä tällaisena aikana, jolloin aiemmin poikkeuksellisen edullinen väestön ikärakenne muuttuu epäedulliseksi. Asenteemme laahaavat ympäristön muutosten perässä ja jälkijunassa. Se on näkynyt menneen nollakasvun aikana hitautena ymmärtää sitä, millaisia muutoksia taloudessa olisi tehtävä. Myös päätöksenteko on ollut tuskallisen hidasta. Ja tällä hetkellä näemme, miten naivisti ja huolettomasti talouden tarjontarajoituksiin suhtaudutaan, kun talous kasvaakin taas nopeasti.

Historian painolasti

Lähdetään liikkeelle historiasta. Suomi vaurastui suhteellisen myöhään ja valtiojohtoisin toimin. Menemättä yksityiskohtiin voi sanoa, että naapurimaa Ruotsiin verrattuna Suomen talouskasvumalli oli valtiojohtoinen. Siis hieman kuten Kaakkois-Aasian ns. tiikerimaissa (Etelä-Korea, Taiwan ja Japani). Päättäjiin ja äänestäjiin iskostui syvälle ajatus valtion vastuun ja toimintakyvyn ensisijaisuudesta. Mutta kysymys ei ollut vain ajattelutavoista, vaan myös kansainvälisen ja kansallisen säätelyjärjestelmän kovista tosiasioista. Pääoman kansainvälisiä liikkeitä ja luotonantoa säännösteltiin, emmekä olleet ennen 1980-lukua samalla tavalla integroituneita globaaleille finanssimarkkinoille kuin nyt. Tältä ajalta jäi myös perinnöksi ajatus siitä, että voittojen ja palkkojen välinen tulonjako on poliittisilla päätöksillä säädeltävissä sellaiselle tasolle, joka koetaan oikeudenmukaiseksi.

Historialliseen taustaan on kuulunut myös pyrkimys konsensuaaliseen politiikkaan, jossa valtiovalta ja etujärjestöt yhdessä sopivat talouspolitiikan ja työmarkkinapolitiikan päälinjoista. Tällä on ideologinen ja turvallisuuspoliittinen tausta. Toisen maailmansodan jälkeen Suomi oli geopoliittisesti kiistanalaisella alueella idän ja lännen välissä. Valtiojohto pelkäsi Neuvostoliiton laajenemispyrkimyksiä, ja vuonna 1918 luokkapohjaisen sisällissodan käyneen maan valtiojohto halusi integroida maailmansodan jälkeen vahvistuneen työväenliikkeen mukaan valtiolliseen päätöksentekoon tulopolitiikan ja hallitusvastuun kautta. Tästä on jäänyt perinnöksi pelko sellaista politiikkaa kohtaan, joka tuntuu astuvan jonkin merkittävän etujärjestön varpaille. Sisällissodasta jäi toisaalta myös epäluuloa suomalaisten kesken, mikä heikensi valtiovaltaa.

Samaan kehityskulkuun osuu hyvinvointivaltion laajeneminen 1960-luvulta alkaen työväenliikkeen toivomalla tavalla. Luotiin peruskouluja, terveyskeskuksia ja vanhempainvapaita. Kaikkeen näytti olevan varaa, kun sitä riittävästi tahdottiin. Hyvinvointivaltion kehittyminen ja palkkojen nousu näytti yhdensuuntaiselta liikkeeltä: poliittisella tahdolla ja ammattiyhdistysliikkeen joukkovoimalla luotiin ”meille”, kansalle etuisuuksia kuten työttömyysturvaa, eläkkeitä ja parempia työehtoja.

Tiedämme nyt, että tuo aika oli siinä mielessä poikkeuksellista ja ohimenevää, että ikärakenne todella oli edullinen. Kaikkeen näytti olevan varaa, koska veronmaksajien ja työtä tekevien kohortit olivat isoja ja kasvoivat, mutta eläkeikäisten kohortit pysyivät vielä pieninä. Sodan ja kylmän sodan ajan edellyttämä kansallinen yhtenäisyys iskosti suomalaisista myös äärimmäisiä tasa-arvon ystäviä. Aseveliajattelun mukaisesti ”ketään ei saa jättää”, mitä vahvisti sodanjälkeisen kasvukauden tasainen sosioekonominen lähtökohta. Lähes kaikilla oli agraariset juuret, jolloin sodanjälkeisten suurten ikäluokkien kasvu ja vaurastuminen tapahtui tasa-arvoisista lähtökohdista. ”Ihanaa kun olimme kaikki niin samanlaisia”, muistelee tuon ajan edustaja eräässä Peter von Baghin hienossa elokuvassa. Tasa-arvosta pitävät kaikki kansakunnat, ja Suomen asennemaailma on tässä suhteessa egalitaristista äärilaitaa. Ongelmaksi se voi muodostua, jos äärimmäinen tasa-arvon tavoittelu estää kaikki vaurastuttavan talouspolitiikan ja riittävän joustavat työmarkkinat. Sodanjälkeinen teollistuminen oli teollisen kapasiteetin laajentamista tunnettujen teknologioiden avulla. Tuolloinen työelämä oli vielä lähellä tayloristista liukuhihnamaailmaa, jossa työllä oli annettu tuntihinta yksilöstä riippumatta ja tuntihintaa hilattiin ylös kaikille yhteisillä yleiskorotuksilla.

Kertaan vielä tuolta ajalta periytyviä käsityksiä: 1) valtiovalta määrää talouskehityksen, 2) palkkojen ja voittojen välinen tulonjako on poliittisesti päätettävissä, 3) minkään järjestön varpaille ei saa astua, 4) poliittinen tahto on riittävä edellytys hyvinvointietuuksien laajentamiselle, 5) niiden laajeneminen on yksisuuntainen tie huonommasta parempaan ja 6) tasa-arvo on talouspolitiikan ensisijainen tavoite ja kaikkien tulojen on noustava samaan tahtiin.

Maailma muuttui — globalisaatio ja ikääntyminen

Suomalainen talouskasvumalli oli tietysti erittäin menestyksellinen sekä nosti kansakuntamme muutamassa vuosikymmenessä muun läntisen Euroopan ja lähes muiden Pohjoismaiden tasolle. Mutta historian paradoksi näkyy siinä, että tuolta ajalta periytyneet politiikassa elävät ajattelumallit eivät enää ole sopusoinnussa sen kanssa, miten Suomen kaltaista vaurasta ja avointa ja globalisoitunutta taloutta tulisi talouspolitiikalla ohjata. Poliittisten päättäjien ja äänestäjien käsitykset ovat monilta osin vanhentuneita, mikä näkyy monenlaisena pahan olon tunteena, jonka kohteena ainakin me poliitikot olemme.

Mistä tässä ”epäsynkassa” on kysymys? Maailman tähänastisesta muutoksesta nousee kolme rakenteellista taustatekijää ylitse muiden – ilman että edes alamme puhua nykyajan muotitermeistä digitalisaatiosta ja roboteista.

Ensinnäkin, olemme yhä kiinteämmin mukana globaalissa markkinataloudessa. Tätä toki lähes kaikki haluavatkin, sillä vain sitä kautta voimme turvata korkean elintasomme. Eristäytyminen ei ole enää vaihtoehtona käytännössä minkään suuremman poliittisen puolueen vakavassa strategiatyössä. Globaali talous on myönteinen voima, meitä vaurastuttava ympäristö, jossa me niin kuin muutkin Pohjoismaat voimme pärjätä aivan loistavasti. Mutta meidän on toimittava tavalla, jolla talouspolitiikkamme on sopusoinnussa globaalin talouden lainalaisuuksien ja valitsemiemme integraatioratkaisujen, kuten EU- ja eurojäsenyyden kanssa.

Olemme tietysti käyneet vapaakaupaa pitkään, mutta nyt olemme oikeasti myös globaaleilla pääomamarkkinoilla. Siellä pääoma hakeutuu sinne, mistä se saa parhaan tuoton. Lisäksi tulevaisuuteen luotaava tarkkailija ei voi olla huolestumatta myös ihmisten liikkeistä. Emme tiedä, olemmeko riittävän houkutteleva maa keskeiselle tuotannontekijälle, lahjakkaille nuorille ihmisille — suomalaisille tai ulkomaalaisille.

Toinen keskeinen rakenteellinen taustatekijä onkin väestön ikääntyminen ja tämän aiheuttama huoltosuhteen heikkeneminen. Aktiivi-ikäisten ihmisten määrän pieneneminen absoluuttisesti tai suhteessa lasten ja vanhusten määrään kriisiyttää julkisen talouden, jos merkittäviä uudistuksia ei uskalleta tehdä. Tiedämme miltä ihmisen elinkaaren julkistaloudellinen profiili näyttää: olemme kustannus alkuvaiheessa ja loppuvaiheessa, mutta kontribuoimme veroja sekä sosiaaliturva- ja eläkemaksuja keskivaiheessa. Tällä hetkellä aktiivi-ikäisten määrä ei kasva, minkä seurauksena hyvinvointivaltio joutuu rakenteelliseen rahoituskriisiin. Se kohtaa kaikkia Euroopan maita, mutta meihin se iskee ensiksi ja vakavimmin.

Kolmas suuri murros on työn muuttuminen, enkä edes tarkoita pelkästään digitaalista ja automatisoituvaa työtä. Olemme jo kauan sitten etääntyneet tayloristisesta tehdastyöstä, jonka maailmasta yleisiin palkankorotuksiin perustuva ajattelumallimme on peräisin.

Elintason nousu ei pelasta julkistaloutta

Ikääntyminen kriisiyttää siis hyvinvointivaltion tasapainon. Hyvinvointipalveluihin ja niiden laajentamiseen ei ole tämän vuoksi samalla tavalla varaa kuten aiemmin. Tätä on monien vaikea ymmärtää, sillä olemmehan nyt paljon vauraampia verrattuna hyvinvointipalveluiden ja tulonsiirtojen alkuaikoihin. Miten niihin muka nyt ei ole varaa, kun silloin oli? Ekonomisteilla on tähän vastaus. Niihin ei ole varaa ilman uudistuksia, koska yleinen tulotason nousu tuottavuuskasvun myötä ei auta hyvinvointivaltion rahoittamista eikä siis kompensoi sitä, että maksajia on vähemmän ja saajia enemmän.

Tämä johtuu siitä, että hyvinvointivaltion kustannukset nousevat lähes yksi yhteen tuottavuuskasvusta syntyvän yleisen elintason nousun kanssa. Kun teollisuuden ja palvelujen tuottavuus nousee, nousevat näiden sektoreiden liiketoiminnan palkat täsmälleen samassa tahdissa. Näinhän markkinatalous toimii: tuottavuuden nousun rahastavat itselleen palkansaajat, ihan niin kuin pitääkin. Mutta hyvin toimivilla työmarkkinoilla kaikki palkat nousevat samaa tahtia. Niinpä myös julkisen sektorin palkat nousevat täsmälleen samaa tahtia. Elintason nousu (joka siis aina perustuu tuottavuuden nousuun) nostaa valtion ja kuntien työvoimakustannuksia samassa suhteessa, eikä tältä osin helpota lainkaan hyvinvointipalvelujen rahoitusta.

Julkiset menot eivät toki ole pelkkiä palkkakuluja. Työvoimakustannukset ovat suunnilleen kaksi kolmasosaa kaikista valtion ja kuntien kustannuksista. Mutta loput ovat tulonsiirtoja, jotka kasvavat toki myös pitkällä aikavälillä aivan samaan tahtiin yleisen elintason nousun kanssa. Totta kai Arkadianmäen poliitikot pitävät huolen siitä, että lapsilisät ja asumistuki sekä kaikki muut tulonsiirrot pysyvät palkansaajien keskimääräisen tulokehityksen vauhdissa – ja itse asiassa usein hieman nopeammassakin vauhdissa, ainakin ennen tämän nykyisen hallituksen korjausliikettä. Eli julkisyhteisöjen menojen kaikki osatekijät kasvavat samaan tahtiin yleisen elintason kanssa. Siksi huoltosuhteen heikkenemisestä aiheutuvaa kestävyysvajetta ei korjata yleisellä talouskasvulla, vaan työllisyysastetta nostamalla sekä menosäästöillä ja veronkorotuksilla. Työllisyysasteen ja työllisten määrän nosto on korjauskeinona ilman muuta ensisijainen — ja se taasen on poliittisesti vaikeaa, mihin kohta palaan.

Siis: globalisaatio, ikääntyminen ja työn muutos. Miten ne ovat ristiriidassa aiemmin luonnehtimieni poliittisessa kulttuurissamme elävien kuuden käsityksen kanssa?

Pääomalla ei ole isänmaata

Globaali talous vähentää poliittisten päättäjien ja työmarkkinajärjestöjen mahdollisuutta vaikuttaa talouden kehitykseen ja sen rakenteisiin. Ehkä tärkein piirre on pääoman liikkuvuus. Olemme osa globaaleja pääomamarkkinoita, ja lähes mikä tahansa yritys aivan paikallista palvelutoimintaa ja kauppaa lukuun ottamatta voi valita toimipaikkansa lähes mistä vaan. Yritystoiminta edellyttää pääomia ja rahoitusta. Sijoittajien pääomat suuntautuvat tietysti sinne, mistä he saavat parhaan tuoton. Tämä merkitsee kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä, että Suomessa toimivan yrityksen on oltava yhtä kannattava kuin muuallakin maailmassa toimivien yritysten. Eli teknisemmin ilmaistuna: pääoman tuottovaatimus määräytyy kansainvälisestä taloudesta käsin. Emme voi sitä itse valita. Tätä karua totuutta on monen suomalaisen päättäjän ja äänestäjän vaikea hyväksyä. Muistan eduskunnan täysistuntosalin keskusteluista paheksuvia puheenvuoroja, joissa surkuteltiin, miten ”vain” kannattavuuden nojalla Suomesta siirrettiin tuotantoa muihin maihin, eikä isänmaallisuus riittänyt ylläpitämään toimintaa Suomessa. Tällaista paheksuntaa on varmaan jokainen teistä kuullut. Tässä voin vain viitata Karl Marxin visionäärisiin kirjoituksiin, jotka ovat tulleet täydeksi todeksi. Pääomalla ei ole isänmaata ja kannattavuuden on oltava sama kaikkialla.

Silti tätä meidän suomalaisten on vaikea hyväksyä. Se näkyi myös keskustelussa ns. yhteiskuntasopimuksesta, jolla työvoimakustannuksia pyrittiin alentamaan. Suomalaiset näyttävät kovasti toivovan talkoohengessä toimimista, niin että sekä palkansaajat että yritykset tinkisivät omastaan. Talkooajatus on tässä yhteydessä mieletön, sillä kustannuskilpailukyvyn parantaminen nimenomaan edellyttää yritystoiminnan kannattavuuden parantamista. Työvoimakustannuksia on alennettava, jotta jäävä toimintaylijäämä kasvaa. Tätä pidetään laajasti jollakin tavalla epäoikeudenmukaisena, siitäkin huolimatta että vuosien 2007—2010 aikana tapahtui raju toisensuuntainen liike: palkansaajien tulot kasvoivat, mutta tuotettu arvonlisä supistui.

Nyt pyritään korjaamaan tuota repsahdusta. Monille näyttää kuitenkin olevan todella vaikea hyväksyä sitä, että tämä edellyttää yhdensuuntaista liikettä työvoimakustannusten ja voittojen välillä. Kysymys ei todellakaan ole mistään ”taloustalkoista”, vaan yritysten kannattavuuden parantamisesta, mikä on myös palkansaajakollektiivin oman edun mukaista. Sen avulla saavutetaan sekä parempi työllisyys että vahvempi julkistalous.

Pääoman kansainvälisen tuottovaatimus on vain hyväksyttävä, hieman samaan tapaan kuin painovoima ja oikealta tulevat autot. Ihan oman etumme vuoksi emme hyppää jyrkänteeltä alas. On myös etumme mukaista alentaa työvoimakustannuksia.

Valtiovallan investoinnit tuskin ovat tulevaisuuden tie

Niin kauan kuin olimme kehittyvä ja muun maailman etumatkaa umpeen kurova talous, oli myös valtiovallalla enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa talouskasvuun interventionistisella elinkeinopolitiikalla. Nykymaailmassa ei ole kuitenkaan lainkaan selvää, osaako valtiovalta tehdä hyvää. Kärkimaiden onnistuminen riippuu innovaatioista, eikä valtiolla ole mitään selväpiirteisiä työkaluja, joilla niitä voitaisiin kiihdyttää. Toisen maailmansodan jälkeisenä aikana Suomi saattoi päästä melko pitkälle vain kopioimalla olemassa olevia tuotantotekniikoita ja kasaamalla teollisuuden tuotantopääomaa.

Globaali talous lyö siis kumoon suomalaisen poliittisen kulttuurin ajatuksista ainakin kaksi: ajatuksen valtiovallan ohjauksen voimasta sekä käsityksen siitä, että voittojen ja palkkojen välinen tulonjako on sovittavissa omin tulopoliittisin päätöksin.

Ja ehkä myös sen, ettei minkään järjestön varpaille saa koskaan astua. Tästä pääsemmekin työn murrokseen ja työntarjontapolitiikan välttämättömyyteen.

Työn murros — ”onko meidän alettava kilpailla keskenämme”

Vanhaan asennemaailmaan on kuulunut ajatus kaikille yhteisistä, keskitetysti sovituista palkankorotuksista. Näissä saattoi tayloristisen tehdastyön aikana olla järkeäkin, minkä lisäksi tämä edisti rakennemuutosta luovan tuhon kautta. Nykyaikainen työelämä perustuu kuitenkin aivan eri tavalla yksilöllisiin ja ryhmätason kannustimiin. Lisäksi yrityksissä osataan aivan eri tavalla luoda juuri omalle yritykselle soveliaita palkkaus- ja kannustinjärjestelmiä. Työelämä ei jakaudu sellaisella nätillä tavalla sopimusaloihin, että olisi enää mielekästä sopia toimialoittain yhteisestä palkankorotuksesta kaikille.

Saksan esimerkki osoittaa kouriintuntuvasti, miten valtavat työllisyyshyödyt tulevat hyvin kehittyneestä paikallisesta sopimisesta. Suomessa on kuitenkin edelleen voimassa jonkinlainen kylmän sodan ajalta peräisin oleva kahden osapuolen, ”pääoman” ja ”työn” vastakkainasettelu, jota järjestöt mustasukkaisesti varjelevat. Kun kilpailukykysopimus solmittiin, järjestöt estivät määrätietoisesti paikallisen sopimisen lisäämisen. Nytkin neuvotellaan todennäköisesti taas laajasti kaikille tulevista yleiskorotuksista. Siis pakollisista korotuksista sellaisissakin yrityksissä, joille se on vaikeaa — sekä sellaisille yksilöille, jotka sitä eivät ansaitsisi. Tässä voin Ruotsissa asuneena todistaa todella suuresta ajattelutavan erosta. Ruotsalaisella työpaikalla niin yksityisissä yrityksissä kuin julkisyhteisöissä hyväksytään yksilölliset erot palkankorotuksissa. Suoritusta punnitaan siellä monenlaisilla mittareilla ja keskusteluilla. Suomalaisilla työpaikoilla on samantapaisia muodollisia järjestelmiä, mutta lähtökohtana on kuitenkin se, että normaalitapauksessa kaikki saavat vähintään yhdessä sovitun yleiskorotuksen. Kun tuottavuuskasvu ja inflaatio ovat alhaalla, ei yksilöllisille kannustimille tai hyvälle johtamiselle jää tällöin kovin paljon tilaa.

Kollektiivinen ajattelu elää suomalaisissa vahvasti. Mielessäni on erään palkansaajan reaktio: ”onko meidän muka alettava kilpailla keskenämme sen sijaan, että yhdessä taistelisimme työnantajaa vastaan?”

Sillä tavalla maailma muuttuu.

Nämä työn murroksen reaaliteetit ovat näkyneet muissa Pohjoismaissa jo kauan. Työehtosopimukset ovat jättäneet paljon enemmän sovittavaa työpaikoille ja yksilöllisiin neuvotteluihin. Suomessa on valtiollisen sääntelyn ja ylenpalttisen tasa-arvoajattelun historiallisena jäänteenä ollut edelleen vahvoja toiveita valtiollisesta keskitetystä tulojen ohjauksesta. Kilpailukykysopimusta voi pitää jonkinlaisena museojäänteenä tästä ajattelusta — kuin kaivaisi antiikkiauton tallista ja lähtisi sillä formularadalle. Kustannustason korjausliike oli toki tarpeen, mutta sen hinta oli kammottava, koska sillä suljettiin työelämän uudistamisen portteja jälleen useiksi vuosiksi. Ehkä kiky tältä osin kuitenkin toimii varoittavana esimerkkinä. En usko, että yksikään täysjärkinen pääministeri tulee enää ripustamaan itseään sellaiseen hirttosilmukkaan, jossa oman talouspolitiikan onnistuminen ja hallitusohjelman toteutuminen on riippuvainen loputtomia vaativan järjestökentän tahdosta. Lisäksi EK:n sääntömuutos muuttaa toimintatapoja todennäköisesti pysyvällä tavalla, sillä sama tapahtui jo aiemmin skandinaavisissa naapureissamme. Kun palkanmuodostus ei enää politisoidu valtakunnalliseksi hallituksen, pääoman ja työn kollektiiviseksi luokkataisteluksi, on meillä pikkuhiljaa paremmat edellytykset tehdä tilaa myös markkinaehtoisemmille ratkaisuille.

Työn murroksesta puhutaan paljon, eikä sitä kukaan pysty ennustamaan. Olen kuitenkin täysin vakuuttunut siitä, että suurempi sopimusvapaus työpanoksen suhteen on varmin tapa luoda yrityksillemme ja niiden työntekijöille parhaat sopeutumismahdollisuudet murrokseen, oli sen luonne lopulta mikä tahansa.

Ikääntyminen, julkistalous ja kannustimet

Väestön ikääntyminen ja siitä seuraava julkisen talouden kriisi saa myös suomalaiset äänestäjät ja päättäjät hämmennyksen valtaan. Olen eduskunnan suuressa salissa saanut kuulla oman osuuteni tästä kauhistuneesta päivittelystä. Kuten yllä esitin, ikääntyminen kriisiyttää julkistalouden, jolloin ainoa kestävä ja tepsivä keino pelastaa hyvinvointivaltion rahoitus on työllisyysasteen nostaminen. Tämä edellyttää pontevia reformeja, joilla lisätään työvoimaan osallistumisen houkuttelevuutta ja lasketaan rakenteellista työttömyyttä. Ja tässä tullaan toiseen suureen suomalaisen politiikan akilleenkantapäähän: vaikeuteen perustella sellaisia reformeja, jotka tavalla tai toisella pakottavat tai velvoittavat yksilöt tekemään enemmän työtä. Olemme tässä asiassa yksinkertaisesti jäljessä muita Pohjoismaita, joissa tarpeellinen työvoimapolitiikan ryhdistämiskeskustelu on aloitettu paljon aikaisemmin. On siis nostettava eläkeikää, kiristettävä työttömyysturvan ehtoja, ja pohdittava kriittisesti kaikkia sellaisia tulonsiirtoja, jotka helpottavat pitkiä poissaoloja työmarkkinoilta. Työvoimapolitiikassa on siirryttävä aktivoiviin ja työmarkkinoille patistaviin toimintatapoihin, sen sijaan että vain maksetaan passivoivia etuuksia.

Yksilön oikeuksista oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoon

Ja tässä joutuvat puolestaan kriittiseen tarkasteluun ne suomalaisen politiikan käsitykset, että hyvinvointietuuksien ja työehtojen muutos on vain tahdosta kiinni ja voi tapahtua vain yhteen suuntaan. Kun väestö ikääntyy, joudumme kriittisesti hakemaan tasapainoa yksilön ja julkistalouden velvoitteiden ja vastuiden välille. Julkinen valta ei voi vain ”antaa”, siis aina olla se osapuoli, joka lupaa sosiaaliturvaa ja aina vain parempia etuuksia kaikille. Sen on myös saatava riittävästi keskimääräiseltä suomalaiselta yksilöltä — siis verotuloja, jotka perustuvat aktiiviseen ja pitkään työuraan.

Siksi nyt on kyettävä puhumaan myös yksilön velvollisuuksista julkistaloutta kohtaan, sikäli kuin ylipäänsä haluamme säilyttää hyvinvointivaltion. Tämä on kuitenkin kovin vaikeaa suomalaisille poliitikoille, sillä sen edellyttämä ajatustapa on vielä suomalaisille äänestäjille uusi. Olimme tottuneet ajattelemaan, että etuudet voivat vain parantua. Tämä ajatus elää tietysti erityisen vahvana ammattiyhdistysliikkeen parissa, joka koki suurena tappiona vaikkapa sen, että ansiosidonnaista työttömyysturvaa lyhennettiin. Mutta tällaisia reformeja on kerta kaikkiaan tehtävä. On luotava tasapainoisempi valta-asetelma hallituksen ja järjestöjen kesken. Siksi konsensusperiaate ”yhdenkään järjestön varpaille ei saa astua” ei ole sopusoinnussa Suomen kansantalouden pelastamisen kanssa.

Jos kaikilla ammattiliitoilla ja keskusjärjestöillä on veto-oikeus, ei meillä ole pienintäkään mahdollisuutta nostaa työllisyyttä ja vakauttaa hyvinvointivaltion rahoitusta. Itse asiassa ammattijärjestöjen johtajat ymmärtävät tämän todennäköisesti aivan hyvin. He ymmärtävät myös sen, että heidän on helpompi perustella asioita jäsenistölleen, jos hallitus ajaa jämäkästi työntarjontauudistuksia. Jos järjestöt asetetaan vastuuseen nykyaikaisesta talouspolitiikasta, ne joutuvat aivan mahdottoman tehtävän eteen, koska ammattijärjestöjen johto ei ole saanut jäseniltään valtakirjaa koko kansantalouden asioiden hoitamiseen.

Mutta poliitikoillekin tällainen oikeuksien ja velvollisuuksien puhe on vaikeaa. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston lyhentäminen on hyvä reformi sen alentaessa työttömyyttä, mutta sitäkin on Suomessa käsitelty ”häveliäästi” vain budjettisäästönä. Suomalaisten poliitikkojen on edelleen turhan vaikeaa puhua suoraan siitä, että myös työttömillä on velvollisuuksia – ja siitä, että ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston lyhentäminen vaikuttaa työttömien käyttäytymiseen ja sitä kautta työmarkkinoiden toimintaan ja rakenteelliseen työttömyyteen.

On siis puhuttava rohkeasti ja poliittisesti siitä, että yhteiskunnan tuet eivät ole ehdottomia oikeuksia vaan edellyttävät vastavuoroisesti sitä, että ihminen on työmarkkinoiden käytettävissä. Tämä ei tietenkään tarkoita, että työttömyys riippuisi vain työttömien omasta käytöksestä. Se riippuu tietysti myös kansantalouden tilasta ja talouspolitiikasta – mutta ei pelkästään niistä. Suomessa elää vanhojen ajattelutapojen varassa edelleen naiivi käsitys siitä, että kannustimilla ei ole väliä. Ikään kuin olisimme kaikki täsmälleen yhtä ahkeria kuin suuret ikäluokat 1950-luvulla työelämään rynnätessään – työelämään, jossa silloin oli pakko olla ahkera, koska sosiaaliturvaa ei ollut. Tämä naiivius näkyy poliittisessa keskustelussa esimerkiksi ylenpalttisena uskona paremman perusturvan positiivisiin työntarjontavaikutuksiin.

Uudistukset eivät etene sammutetuin lyhdyin

Kannattaa katsoa muiden maiden onnistuneita työmarkkinauudistuksia. Tanska ja Saksa ovat myönteisiä esikuvia. Tanskassa käytetään työvoimapalveluihin paljon voimavaroja, mutta tuet ovat ehdollisia työn hakemiselle ja työtarjousten hyväksymiselle. Saksassa vuosien 2003–2004 ns. Harz-reformit nostivat muutamassa vuodessa Saksan talouden kukoistukseen. Vasemmistopuolueetkin ja ammattiyhdistysliike suhtautuvat nykyään Harz-reformeihin suopeasti, koska niiden hyvä vaikutus on ollut ilmeinen.

Saksa ja Tanska tarjoavat tärkeän oppitunnin. Näiden maiden reformiohjelmat onnistuivat, sillä niitä pyritty viemään läpi salaa ja kierrellen, esimerkiksi budjettisäästöinä. Päinvastoin, niissä nostettiin rehellisesti pöydälle se, ettei työmarkkinapolitiikka voi olla vain sitä, että julkinen valta ”tarjoaa” työnvälityspalveluja ja ”luo” työpaikkoja kaltoin kohdelluille markkinatalouden uhreille.

Saksassa toistellaan iskulausetta ”fordern und fördern” — eli ”vaatia ja edistää”. Valtiovalta edistää yksilön työllistymistä, mutta vaatii myös osallistumista työmarkkinoille. Velvoitteet ja oikeudet koskevat sekä yksilöä että julkista valtaa. Saksassa todella ajatellaan, että jokaisella on perustuslaillinen oikeus tehdä työtä, eivätkä järjestöt saa sitä estää.

Tanskan flexicurity-mallia on perusteltu samaan tapaan: valtiovallalla on velvollisuus auttaa ihmisiä työllistymään, mutta oikeus odottaa, että ihmiset ottavat työtarjouksia vastaan eivätkä ole turhan nirsoja. Kansalaisella on oikeus odottaa hyviä työvoimapalveluja, mutta velvollisuus hakea aktiivisesti töitä.

Alan olla vakuuttunut siitä, että tällainen oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainon julkistus tarvitaan meilläkin – eikä vain pehmeitä puheita ”työpaikkojen luomisesta” ja siitä, millaiseen perusturvaan kansalaisella on oikeus. Hyvinvointivaltion palvelupaketti on hyvä, mutta meillä jokaisella on velvollisuus olla mukana sen rahoittamisessa.

Maahanmuutto kuumemittarina

Tähän liittyy ehkäpä muitakin kansallisia myyttejä, jotka juuri maahanmuutto nostaa esiin. Suomessa on vanhastaan koettu hankalaksi puhua sosiaali- ja työttömyysturvan hyväksikäytöstä. Olemme ikään kuin eläneet sellaisessa yhteisessä auvoisessa käsityksessä, että sosiaalietuuksien kasvua rajoittaa yhteisen kassamme varallisuus eikä se, millaiset työnteon kannustimet sosiaaliturva luo. Olemme liian pitkään yhteisesti uskotelleet itsellemme, että kyllähän me suomalaiset olemme kaikki niin ahkeria, ettei kukaan tietoisesti käytä sosiaaliturvaa hyväksi, vaan kaikki hakevat töitä veren maku suussa.

Taloustieteilijöiden käsitys on toisenlainen. Taloudelliset kannustimet vaikuttavat työntekoon, vapaa-ajan suosioon ja siihen, millaisia työtarjouksia suostutaan ottamaan vastaan. Työllisyysasteet ovat alhaisia sellaisissa väestöryhmissä, joiden työnteon taloudelliset kannustimet ovat vähäisiä. Erityisesti vähän koulutetut suurten kaupunkien asukkaat sekä kotiäidit hyötyvät työnteosta taloudellisesti varsin vähän, mikä myös näkyy tilastoissa.

Maahanmuutto nousee siksi suureen yhteiskunnalliseen rooliin. Maahanmuuttohan on ilman muuta ikääntyvän maan keino ylläpitää työllisyyden kasvua. Muissa Pohjoismaissa se on jo kauan ollut suuremmassa roolissa työllisyys- ja talouskasvun osana.

Maahanmuuttajista ja turvapaikanhakijoista keskusteltaessa on nyt pakko Suomessakin murtaa myyttejä. Maahanmuuttajista puhuttaessa suomalaiset näyttävät nimittäin hylkäävän lapsenuskonsa kaikkien ihmisten ahkeruuteen. Päinvastoin, maahanmuuttajien uskotaan olevan kylmän rationaalisia systeemin hyväksikäyttäjiä. Turvapaikkakeskustelu onkin selvästi osoittanut, että monien suomalaisten mielestä sosiaaliturvamme on kerrassaan liian antelias, koska se kuulemma houkuttelee tänne turvapaikanhakijoita ja mahdollistaa heille mukavan elämän sosiaaliturvan varassa. Tämä on tietysti räikeän liioiteltu käsitys sekin – mutta tästä keskustelusta on kuitenkin ehkä vähän pienempi askel sen järkevän kysymyksen kysymiseen, että miten sosiaaliturvamme kannustaa ihmisiä töihin. Ja jos sosiaaliturvamme on pakolaisille liian antelias tai passivoiva, se saattaa – kauhistuksen kauhistus – olla sitä myös ihan meille kantasuomalaisillekin.

En ole historioitsija, mutta heittäisin historioitsijoille hypoteesin: onko kenties niin, että kaikissa muissa Pohjoismaissa ollaan sosiaaliturvan aktivointikäänteessä ja työn tekemisen kannusteissa Suomea edellä itse asiassa vain siksi, että näissä maissa on kauemmin ollut maahanmuuttoa ja on siksi ollut poliittisesti helpompaa jo aikaisemmin katsoa työmarkkinoiden ja kansantalouden totuuksia silmiin.

Arvoisat kuulijat! Olen esittänyt, että Suomen talouskasvumalliin liittynyt poliittinen kulttuuri loi meille joukon myyttejä: valtiovalta määrää talouskehityksen, palkkojen ja voittojen välinen tulonjako on poliittisesti päätettävissä, minkään järjestön varpaille ei saa astua, poliittinen tahto on riittävä edellytys hyvinvointietuuksien laajentamiseen, ja niiden laajeneminen on yksisuuntainen tie huonommasta parempaan.

Globaalin talouden lainalaisuudet ja väestön ikääntyminen sekä hyvä talouspolitiikka edellyttävät nyt monista näistä myyteistä luopumista. Ehkäpä tällainen modernisoituminen on meilläkin käynnissä – parikymmentä vuotta pohjoismaisten naapuriemme jälkeen.

Elpymiskasvu ei ole ikuista – määritelmän mukaan

Tällä hetkellä olen huolestunut siitä, millä kevytmielisyydellä poliittinen järjestelmä näyttää suhtautuvan talouskasvun edellytyksiin. On kerrassaan tervetullutta, että talouskasvu on nyt lähtenyt liikkeelle. Se on kuitenkin luonteeltaan voimavarojen käyttöasteen kasvua. Talouskasvuhan voi olla kahtalaista. Suhdannekasvu on sitä, että talouden voimavarojen käyttöaste nousee. Kun talous on taantumassa, voimavarojen käyttöaste alittaa normaalitasonsa. Työttömien osuus työvoimasta on normaalitilaa korkeampi, liiketiloja on tyhjillään ja laitekantaa ei käytetä normaalilla käyttöasteella. Kokonaistuotanto alittaa siis potentiaalisen tuotannon. Potentiaalisella tuotannolla tarkoitetaan korkeinta tuotannon tasoa, jota voidaan kestävästi ylläpitää nykyisin voimavaroin. Jos kokonaiskysyntä on niin hyvää, että potentiaalisen tuotannon taso ylittyy, talous on ylikuumentunut ja seurauksena vääjäämättä kustannusten liiallinen nousu.

Suhdannekasvu on siis talouden elpymistä, eli sitä, että talouden voimavarojen käyttöaste nousee ja toteutunut bruttokansantuote lähenee potentiaalista bruttokansantuotetta. Suhdannekasvua saadaan aikaan kokonaiskysynnästä huolehtimalla.

Potentiaalin kasvu on puolestaan sitä, että potentiaalinen tuotanto kasvaa. Toisin sanoen se tuotanto, jota korkeimmillaan voidaan ylläpitää, kasvaa. Tämä on aivan muuta kuin resurssien käyttöasteen kasvua, se on resurssien kasvua. Potentiaalisen tuotannon kasvu on työvoiman kasvua, teknologian kehittymistä ja pääomakannan kasvua.

Talouden pitkän ajan trendikasvu on määritelmän mukaan potentiaalin kasvua. Suhdanteet ovat heilahtelua trendin ympärillä. Potentiaalin kasvu edellyttää talouden rakenteiden paranemista, ja siihen voidaan vaikuttaa rakenneuudistuksilla — esimerkiksi teknologista kehitystä edistämällä, koulutusinvestoinneilla ja työpanoksen tarjontaa lisäämällä.

Suhdannekasvu voi olla hyvinkin nopeaa, koska kysymys on olemassaolevien resurssien käyttöönottamisesta. Koneiden käyttöastetta väännetään ylemmäksi, työttömiä pestataan töihin ja tyhjiä liiketiloja täytetään. Nyt havaittava nopea kasvu on ilman muuta merkittävältä osin suhdannekasvua. Olemme olleet viime vuodet matalasuhdanteessa ja on kerrassaan tervetullutta, että taantuma nyt jää taakse.

Näin nopea kasvu tuskin kuitenkaan voi jatkua enää siinä vaiheessa, kun törmäämme potentiaalisen tuotannon rajoihin. Siinä vaiheessa on tarjolla enää trendikasvua, joka perustuu pääosin tuottavuuskasvuun. Vanhenevan väestön kansantaloutemme työpanos ei kasva, ja ilman rakenneuudistuksia se voi kääntyä jopa laskuun. Työn tuottavuuden ennakoidaan kasvavan ehkäpä puolisentoista prosenttia vuodessa. Siksi trendikasvuksi ennakoidaan tyypillisesti samaa puoltatoista prosenttia.

Nyt havaittu hyvä kasvuvauhti ei siis voi jatkua, ellei taloutemme resurssipohja laajene. Tarvitsemme siis enemmän ihmisiä työmarkkinoille ja parempia tuotantoteknologioita. Suomen varsinainen ongelma on siinä, että hyvinvointipalvelujemme mitoitus ei ole sopusoinnussa taloudellisen suorituskykymme kanssa. Ensi vuosikymmenellä tämä ongelma kärjistyy. Ja siksi on äärimmäisen huolestuttavaa, jos hallituksen rakenneuudistustahti hiipuu, koska suhdannekasvu tuudittaa poliitikot hyvänolon tunteeseen.

Kasvu ei jatku, ellei tarjontarajoituksia juuri nyt työnnetä määrätietoisesti tuonnemmaksi rakenneuudistuksilla. Keskeistä on tietysti työvoiman saatavuus, joka on jo ongelma monessa yrityksessä. Hätkähdyttävää on, teollisuuden kapasiteetin käyttöaste on jo nyt samalla tasolla kuin vuonna 2007 eli aiemman ylikuumentuneen suhdannehuipun tasolla, vaikka työttömyys on edelleen yli 8 %. Investoinnit ovat onneksi kiihtyneet, mutta en usko niiden nousevan riittävästi, ellei valtiovalta näytä halukkuuttaan vastata työvoiman tarpeeseen määrätietoisin työntarjontatoimin. Vain tälla tavoin voidaan välttää ensi vuosikymmenellä häämöttävä, ikääntymisestä johtuva julkisen talouden kriisiytyminen. Olen siksi huolissani hallituksemme toimintakyvystä.

Toivokaamme silti, että nyt alkanut asenteiden ja toimintatapojen modernisoituminen kantaa hedelmää. Silloin voimme 5 tai 10 vuoden kuluttua puhua näistä teemoista huomattavasti optimistisemmin — siksi, että suomalaiset päättäjät ja äänestäjät ovat alkaneet katsoa talouden realiteetteja rauhallisesti silmiin.

Kiitos.

Mitä mieltä sinä olet?

15 kommenttia artikkeliin Syvästä talouskriisistä suhdannenousuun

 1. Esko Nurminen sanoo:

  Hyvä analyysi! Kun tämän mukaan myös toimittaisiin, niin ongelmia poistuisi. Ei tarvita 15 uutta professoria, tässä esimerkki.
  Uskotteko te Juhana Vartiainen 71 % korkeampaan työllisyysasteeseen? HS:n mukaan se olisi paras 26 vuoteen.
  Se on hyvä, että kannustinloukkuja puretaan, mutta löytyykö työpaikkoja ja kykeneviä työntekijöitä.

 2. Nick Nolan sanoo:

  Vartiainen rohkeana:

  ”On siis puhuttava rohkeasti ja poliittisesti siitä, että yhteiskunnan tuet eivät ole ehdottomia oikeuksia”

  Työeläkkeiden indeksin jäädyttäminen! Työeläke on yhteiskunnan tukea vaikka se yritetään kielipelillä rajata ulkopuolelle.

  Tällä hetkellä keskituloisen yksityisen sektorin palkansaajan kuukausiansioista perittävät eläkemaksut ovat yhtä suuret kuin verot. Eläketurvakeskuksen raportin mukaan eläkemaksut tuovat 5-6% reaalituotton vuosina 40-45 syntyneille ja 2.3% reaalituotto vuoden 1970 jälkeen syntyneille. Tämä ei ole reilua millään mittarilla mitattuna.

  Nuorempien sukupolvien sosiaalituet, palkkamaltti ym. tulevat kyseeseen vasta, kun eläkeindeksi on jäädytetty ja ikääntymisen tuoma rasite ratkaistu.

 3. Timo Kataja sanoo:

  Kiitos Juhana jaksamisesta avata näitä talousasioita kiihkottomasti ja analyyttisesti viikosta ja kuukaudesta toiseen. Sekä oikealla ja vasemmalla näkee usein keskustelun kulminoituvan ideologiseksi väännöksi, jossa joko mitkään muutokset eivät ole realistisesti tehtävissä, tai aivan kaikki muutokset ovat realistisesti tehtävissä.

 4. Raimo Laakso sanoo:

  Hyvä kirjoitus joka sisältää paljon faktoja. Ainoa asia tuohon ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyen askarruttaa, että eikö sitä ole kannattavampaa hankkia EU:n alueelta ilman, että henkilö välttämättä edes pysyvästi muuttaa Suomeen? Humanitäärisen maahanmuuton yhdistäminen työperäiseen kun usein heikentää huoltosuhdetta entisestään perheenyhdistämisen jälkeen. Tuottavuuden huomattava paraneminen voisi antaa tuossakin asiassa lisää pelivaraa, mutta siitäkään ei ole mitään merkkejä ilmassa. Siksipä työn vastaanottamiseen liittyvät kannustinloukut ja ulkomaiset keikkatyöläiset tuntuvat järkevimmältä vaihtoehdolta. Muissa Pohjoismaissa kun ollaan tuossa tuottavuudessa valovuoden edellä, niin äkkiä ajateltuna tuntuu, ettei heidän mallinsa ole suoraan kopioitavissa Suomeen.

 5. Hei,

  Kiitos tekstistä! Jäimän kaipaamaan analyysistä vielä nuorten ja lahjakkaiden henkilöiden halukkuutta toteuttaa pyrkimyksiään Suomessa. Olen tässä esimerkkitapaus tuntemuksieni puolesta. Olen kokenut, että Suomen koulutusjärjestelmä ja taloudellisesti sekä kulttuurillisesti turvallinen kasvuympäristö on antanut valmiudet keskittyä vain omiin mielenkiinnonkohteisiin ja antanut valmiudet menestyä isoissakin kilpailuissa. Tämä tunne sotii sitä vastaan, ettei kotimaani kulttuuri ja syke ole sillä tasolla, jossa tuntisin oloni vertaistuetuksi ja voisin jatkuvasti oppia paremmiltani. Siksi on luontevaa, että lähden etsimään mahdollisuuksia muualta.
  Näin siis Suomi tarjoaa erinomaisen kasvualustan lapsille ja nuorille, mutta aikuusuuden kypsyessä se ei enää ole houkutteleva paikka born global-tyyppisille yksilöille toteuttaa itseään.

  Mikä Suomesta tekee ainutlaatuisen paikan kieli- ja kulttuurinatiiville, siten että hän haluaa pitää maata taloudellisesti liitettynä omaan elämäänsä silloinkin, kun maailman vauhtiin on päässyt mukaan? Osaan vastata jo parilla tapaa, mutta kaipaisin valistuneita kommentteja.

  T. Santeri Tuovila

 6. peku sanoo:

  Koko aja puhutaan kustannuskilpailukyvystä ja verrataan sitä naapurimaihin. Voisiko joku vastata, kellä naapurimaissa on pienempi palkka kuin meillä?

  1. Juhana Vartiainen sanoo:

   Kysymys on palkan ja tuottavuuden suhteesta. Kilpailukykyongelma on ollut ilmeinen ja se on näkynyt investointien heikkoutena, mutta kiky-sopimuksen ansiosta on alkanut korjausliike.

  2. Jussi Koskinen sanoo:

   Suomen naapurimaissa teollisuuden ja talouden suorituskyky on nyt parempi, siksi heidän kuuluukin saada parempaa palkkaa ja suomalaisten matalampaa palkka.

   Palkan peruste ei ole vain oma ammattitaito, vaan myös se liiketoiminta, jossa työtä tehdään. Globaalissa menestyvässä liiketoiminnassa voi tehdä korkean lisäarvon työtä. Mutta jos näitä työpaikkoja Suomessa on riittämättömästi, niin työn lisäarvokin on matalampi ja samoin myös palkka.

 7. J. Saloranta sanoo:

  Ongelman määrittelyksi Vartiaisen puhe kelpaa. Kysymys korjaavista toimenpiteistä ja toteutuskyvystä jää auki. Niin, että kenen piti toimia kolmikannan poistamiseksi tai kenen pitikään toimia teollisuuden ja maatalouden tukien poistamisen suuntaan?

  Kun heitetään Tanskan malli esimerkiksi, samaisesta mallista on myös esitetty lukuja, ettei työttömien määrä olekaan laskenut, vaikka työtä on ollut pakko ottaa vastaan.

  Oma karsittu esitykseni on keskittyä hallituksen reviiriin. Realismia perälaudasta pitää näkyä: tulos tai ulos (sote-säästöt on kärkihanke, muu on näpertelyä).

 8. Jari J. Marjanen sanoo:

  En ole taloustieteilijä, mutta pari kommenttia sallittaneen silti:
  – Kuulun itse 50-luvun loppupuolen ns. suurten ikäluokkien jalkoihin jääneisiin pienempiin ikäluokkiin. Tällä hetkellä minulle on luvassa eläkkeelle pääsy 63 vuoden ja 9 kuukauden ikäisenä, mikä on sentään vielä kohtuullinen (yhdeksän kuukauden nousu). Nuoret taitavat päästä aikaisintaan 70-vuotiaina eläkkeelle näillä näkymin… Suurissa ikäluokissa on paljon äänestäjiä ja he ovat osanneet varmistaa etunsa, mutta niihinkin on uskallettava koskea!
  – Taloustieteen hypoteesit ja ”talouden lait” eivät ole matematiikkaa, ts. täsmällistä tiedettä, jonka kaikki tulokset voidaan todistaa aukottomasti ja johdonmukaisesti oikeiksi, vaan niissä on approksimaatioita ja arvovalintoja, minkä osoittaa vaikkapa eri koulukuntien olemassaolo.
  – Tutkija Vartiainen ylistää ”ohimennen” nykyisen hallituksen kiky-uudistusta, mutta koulutukseen tehtyjen leikkausten kielteisistä vaikutuksista hän ei mainitse mitään.
  – Kyllä digitalisaatio ja robotit vähentävät työpaikkoja – ja toisinkin ajattelevat myöntävät, että pelkän peruskoulun käyneille ei töitä löydy, koska alhaisen koulutustason työpaikat ovat vähentyneet jo kauan. Tässä on sellainen yhteiskunnallinen ongelma, että uskon sen johtavan levottomuuksiin, jopa sotiin (vrt. äärioikeiston nousu Saksassa).
  – Ja sitten se, johon Vartiainenkaan ei uskalla viitata: meitä ihmisiä on liikaa tällä maapallolla sen kantokykyyn nähden. Väestönkasvua on hillittävä.

  Jari J. Marjanen
  vihreä kuntapoliitikko Helsingistä

 9. Niko Kaistakorpi sanoo:

  Kirjoituksessasi on paljon hyvää asiaa. Keskityn nyt yhteen näkökulmaan, joka tulee varsin tässä vähän esille nimittäin siihen, mikä on yritysten osuus ja vastuu talouden kehityksestä. Jatkuvasti luodaan kuvaa, että menestys johtuu kaikista ulkoisista tekijöistä kun ensisijainen menestyksen ja kasvun lähde on yritysten oma toiminta ja niiden uudistuminen.

  Talouselämän 500 suurinta -analyysi keväällä kertoi kuinka suomalaiset yritykset ovat varsin hyvin kannattavia, mutta eivät kasva. Viime päivinä on kerrottu, kuinka tehtyjen investointien vähyyden vuoksi ollaan ongelmissa nyt kasvun aikana. Yritysten karsittua voimakkaasti panostuksiaan ollaan tässä tilanteessa:
  ”Seinä-, kone- ja laiteinvestointien joukosta puuttuvat kuitenkin panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Siellä on oltu pitkään alamaissa. Tämän vuoden alkupuoliskolla on kuitenkin nähty pieniä värähdyksiä parempaan suuntaan, mutta pohjalla ollaan silti, sanoo johtaja Jussi Mustonen Elinkeinoelämän keskusliitosta Ylen 18 uutisten haastattelussa”

  Suomesta puhutaan useassa yhteydessä kvartaalitalouden mallioppilaana ja kyllä se on viime vuodet sitä ollutkin. Ollaan keskitytty kustannuksiin ja sen avulla useasta yrityksestä on tullut osingonjakone ilman tavoitteita kasvusta ja yrityksen todellisesta arvonnoususta. Investoimatta tulevaisuuteen ja tuotekehitykseen seinä tulee myöhemmin vastaan. Yrityksen suurin riski toteutuu ellei se uskalla ottaa riskejä. Mikäli ei synny uusia vientiin kelpaavia tuotteita ollaan jatkuvassa hintakilpailussa.

  Nykyisen hallituksen politiikka on ollut samanlaista näivettämistä ja lyhyen aikavälin tuottoja optimoivaa. Kaikista yritystuista karsittiin juuri tutkimusta ja tuotekehitystä, vaikka ne ovat niitä tukia, joilla tutkitusti saadaan haluttuja hyötyjä. Kaikki uudistumista haittaavat ja pysähtyneisyyttä tukevat tuet säilytettiin ennallaan – 10% yritystuista selvityksen mukaan tukee uudistumista ja tämän himmelin hallitus haluaa säilyttää ja kuten Erkki Virtanen Ylen kolumnissaan totesi jopa kasvattaa. Perustamalla parlamentaarisen työryhmän hänen sanojensa mukaan haudattiin asia kuuden metrin syvyyteen. Samaan aikaan on menossa vielä lakiesitys, jonka mukaan rakenne- ja investointituet siirtyisivät maakuntien jaettavaksi, jonka jopa EK näkee uhkana maan sisäisen kilpailun kannalta.

  Järjestelmä tukee pysähtyneisyyttä ja vääristää kilpailua sekä maakuntamallin kautta voidaan mennä vielä huonompaan suuntaan. Kannattaako Kokoomus vapaata kilpailua ja uudistumista vai tätä epätervettä tukihimmeliä? Päätösten perusteella tukijärjestelmä tukee yrityksiä tutkitusti tehottomasti tai jopa haitallisesti.

  En tarkkaan ottaen tiedä, mistä suomalaisten yritysten riskinottokyvyn puute ja kasvuhaluttomuus johtuu. Ovatko omistajat vain tyytyväisiä saamaansa tasaiseen tuottoon eivätkä halua riskeerata. Suomesta on tullut tytäryhtiötalous, josta ulkomaiset ja heistä erityisesti ruotsalaiset ostavat potentiaalisen yrityksen ja vievät sitä maailmalle – oma kantti ei täällä riitä. Toisin päin tätä tapahtuu äärimmäisen harvoin.

  Pelaako hallitus muuten uhkapeliä panostaessaan ja uskoessaan niin vahvasti biotalouteen ja cleantechiin? Veikataanko varmasti oikeaa hevosta vai voivatko kasvun avaimet löytyä muualta? Itsestäni vaikuttaa, että Keskustan ja sipilän mieltymykset ohjaavat tukia ja Kokoomus hyväksyy tämän. Riskienhallinnan ja -hajautuksen kannalta näen tässä Suomen kasvun kannalta merkittäviä ongelmia.

  Hallituksen kärkihankkeiden puolivälitarkastelussa todetaan seuraavaa:
  ”Hallitusohjelman mukaan Suomi tavoittelee bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijyyttä. Alojen kasvu ei kuitenkaan ole ollut odotettua eivätkä kärkihankerahoituksella tähän asti tuetut uudet kokeilut ole skaalautuneet vielä vientituotteiksi. Markkinoita avaavien innovatiivisten ja kestävien julkisten hankintojen strategista johtamista, riskienhallintaa ja osaamista on parannettava. Kestävät julkiset hankinnat ja hankintojen neuvontapalvelut edesauttaisivat myös hallituksen vähähiilisyystavoitteiden saavuttamista.”

  On ilman muuta huomioitava, että kahden vuoden aikajänne on vielä varsin lyhyt, mutta suhteessa merkittäviin panostuksiin tämä herättää huolta. On muistettava, että näihin investoidut rahat ovat ainakin osittain poissa muiden teknologia-alueiden kehityksestä.

  Tuo jälkimmäinen osuus herättää myös huolta, sillä itse tulkitsen niin, että yhtenä tukimuotona lähdettäisiin aiemman lisäksi julkisten hankintojen kautta tukemaan näitä aloja. Näin itse tulkitsen tuota markkinoiden avaamista julkisilla hankinnoilla. Tällöin lisättäisiin edelleen julkisilla rahoilla biotalouden ja cleantechin tukemista.

  Kohtaanto-ongelmastakin puhuttaessa ei voida jättää huomiotta yritysten osuutta. Säästötalkoissaan ne ovat minimoineet koulutuksen ja tuntuvat luottavan siihen, että yhteiskunta hoitaa kaikki. Toistuva kuvio on se, että laitetaan väkeä kortistoon ja todetaan tarvittavan uudenlaista osaamista. Kun puhutaan elinikäisestä oppimisesta ja osaamisen tärkeydestä kilpailutekijänä, niin miksi yritykset eivät täytä edes lain vaatimuksia. Taloussanomat kertoi keväällä, että runsaat kolme vuotta voimassa ollut laki kolmesta koulutuspäivästä on epäonnistumassa. Lisäkoulutusta laki on tuonut vain vähän, eikä tavoite koulutuksen jakautumisesta tasaisemmin työntekijöiden kesken vaikuta toteutuvan.

  Lehdessä kerrotaan: ”Koulutuspäivien lisääntyminen ei näy ainakaan työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometristä. Päinvastoin. Vuonna 2015 koulutukseen käytettyjen työpäivien lukumäärä putosi alimmilleen 2000-luvulla. Myös työnantajan maksamaan koulutukseen osallistuneiden osuus on laskenut lain astuttua voimaan.”

  Tällainen toiminta on vastuutonta ja pahentaa tilannetta.

  Muutama sana vielä työttömien aktivoinnista. Erimielisestä työryhmämietinnöstä huolimatta hallitushan on ajanut työttömien aktivointimalliaan rymistellen eteenpäin. Oma vahva veikkaukseni todellisesta syystä on tämä: työllisyysastetta laskiessa yksikin tunti palkkatyötä viikossa riittää siihen, että henkilö lasketaan työlliseksi. Näin päästään keinotekoisesti ainakin lähelle 72%:n työllisyysastetavoitetta. Luulen tämän olevan todellinen syy kauniiden puheiden taustalla. Tilaston laskentatavasta kerrotaan findikaattorin sivuilla: ”Työllinen on henkilö, joka on tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä vähintään tunnin rahapalkkaa tai luontaisetua vastaan tai voittoa saadakseen, tai on ollut tilapäisesti poissa työstä.”

  Tämä vaikuttaa vahvasti tempulta, jolla tilastot saadaan kaunistumaan, mutta vaikutus reaalitalouteen on käytännössä olematon. Tällaisilla vippaskonsteilla ei Suomi nouse. Kerroit mm Tanskan mallista, näitä malleja arvioitaessa pitäisi lopettaa rusinoiden poimiminen pullasta ja katsoa kokonaisuuksia – ei voida erottaa vain yhtä osaa ottamatta huomioon mm sitä, että Tanskassa perustuki on huomattavasti korkeammalla ja takaa paremmin toimeentulon.

  Asiaa riittäisi mutta jätetään tällä kertaa tähän. Tiedän että olet Kokoomuksen sisällä jonkin verran eri linjoilla kuin hallitus, mutta sen konkreettiset teot tätä maata ohjaavat. Toistaiseksi Kokoomus ei ole vakuuttanut miettien vapaata kilpailua ja yritysten uudistumista ja tuntuu ennemmin tukevan suuryrityksiä ja pääomaa eikä laajemmin yrityksiä sekä aitoa kilpailua.

  1. Jussi Koskinen sanoo:

   Tässä vastauksia ja näkökulmia:

   1. Yritysten kasvuun vaikuttaa toimiala. Suomessa on runsaasti paperiteollisuutta, joka kutistuu. Myös Nokian jättämä aukko on paikkaamatta.

   2. Kysyt miksi Suomessa ei investoida. Ensimmäinen vastaus on kustannustaso.

   3. Toinen vastaus on verotus. Omistaja katsoo yhteisö- ja pääomaveron jälkeistä voittoa. Ja ainakin pörssiyhtiöiden omistajilla näiden verojen yhteisvaikutus nousee erittäin korkeaksi.

   4. Kiinteistösijoitukset ovat yrityksiin matalasti verotettuja ja silloin pääoman lisäksi älyllinen energia ohjautuu niihin, ei liiketoimintaan.

   5. Veroilla suositaan myös instituutio-omistamista verrattuna kasvolliseen omistamiseen. Instituutioiden nälkä luoda uutta ja kyky ottaa riskiä on heikompi.

   6. Globaali maailma on erilainen. Aikaisemmin rahaa tuli Suomeen lähinnä viennillä.

   Nyt monet suomalaiset yritykset – esimerkkeinä Nokia, Kone, Konecranes, Huhtamäki, Nokian Renkaat ja Amer – kasvavat. Mutta ne kasvavat Suomen rajojen ulkopuolella. Silloin hyöty Suomen taloudelle tulee omistamisen kautta. Tai tulisi jos niin haluttaisiin.

   Pääomavero ratkaisee omistavatko suomalaiset vai siirtyykö omistus pois. Puolet omistuksesta on jo siirtynyt ja populistiset hallitukset ovat myötävaikuttaneet tähän kehitykseen pitämällä näiden yritysten voittoon kohdistuvan suomalaisen omistajan kokonaisverotuksen (yhteisövero + pääomavero) korkeana.

   1. Niko Kaistakorpi sanoo:

    Tämä on jälleen hokemia päomaverotuksen ja kustannusten korkeudesta, jolle ei löydy kovinkaan paljoa evidenssiä.

    Kohta 1) Lukumäärällisesti paperiteollsiuuden osuus analysoiduista 500.sta yrityksestä ei ole suuri joten tuo ei riitä selittämään.

    Kohta 2) Jos kustannuskilpailukykymme on niin huono niin miksi oleme viidettä vuotta houkutelleet eniten ulkomaisia investointeja Pohjoismaista?

    Sitten voidaan mennä tähän pääomaverotuksen kovuusväittämään. Tarkastellaampa hetki nykytilaa ja jatkuvasti hoettuja väittämiä. Pääomaverotuksen osalta viittaan VATT:n tutkimusjohtajan tutkimukseen, josta uutisoitiin mm Taloustieto-lehdessä. Kyseisessä tutkimuksessa vertailtiin osinkoverotusta sekä ns voitonjaon kokonaisveroastetta, jossa tarkastellaan sekä yhtiön että omistajan veroja. Kyseisessä vertailussa mukana olivat Suomen lisäksi Pohjoismaat, EU:n suurimmat jäsenmaat sekä kolme suurta OECD:n jäsentä USA, Japani ja Kanada.

    https://www.taloustaito.fi/Sijoitukset/Osakkeet/VATT-Suomi-on-keskikastia-porssiosakkeiden-osinkojen-verotuksessa/

    Väite A: Osinkoverotus on Suomessa korkea

    Ei ole – kyseisen selvityksen mukaan Suomi on pörssiosakkeiden osinkojen verotuksessa kansainvälistä keskitasoa tai jopa sen kevyemmällä puolella.

    Väite B: Niin mutta jos lasketaan mukaan yhteisövero, niin kokonaisveroaste on kansainvälisesti todella korkea

    Ei ole – kyseisen selvityksen mukaan voitonjaon kokonaisveroasteen vertailussa Suomen verotus oli kolmanneksi kevein. Kevein verotus oli edelleen Virolla ja toiseksi kevyin Puolalla. Eli tilanne muuttuu vertailussa aivan toiseen suuntaan kuin väitetään.

    Väite C: Suomen yhteisövero on korkea

    Ei ole – 20%:n yhteisöverolla Suomi on reilusti EU-maiden keskiarvon alapuolella. EU-maiden keskiarvo vuonna 2016 oli 22,10%. EU:n ulkopuolelta esimerkiksi USA:n yhteisövero on 35%, joka on OECD-maiden korkein.

    Joten väittämäsi erittäin korkeasta yhteisvaikutuksesta ei pidä paikkaansa kansainvälisessä vertailussa ja siinä globaalissa taloudessahan me elämme kuten sanot.

    Mitä muuten tarkoitat omistuksen siirtymisellä pois? Ja mihin perustuu väittämä siitä että puolet on siirtynyt? Ja minne?

    Yhtenä absurdina väitteenä usein luodaan uhkakuvaa ulkomaisen pääoman häviämisestä Suomesta osinkoverotuksen vuoksi.

    Ei häviä. Viimeistään hallintarekisteriväännöissä luulisi tulleen selväksi, että Suomeen verovelvollinen maksaa osingoistaan verot Suomeen myös silloin kun ne on saatu ulkomailta. Sama toimii kääntäen eli esimerkiksi muussa EU-maassa verovelvollinen maksaa veronsa tuohon maahan. Tällöin ulkomaisiin sijoittajiin osinkoveron suuruus Suomessa ei käytännössä vaikuta mitenkään.

    Jos taas ajattelee suomalaisia sijoittajia, niin juurihan Kokoomus hallintarekisterilakihässäkän yhteydessä vakuutti kuinka Suomen verottaja saa omansa kansaivälisen tiedonvaihdon myötä, joten mihin ne rahat hukkuisivat ja verothan ovat tällöin samat?

    1. Jussi Koskinen sanoo:

     Yritysten voittoon kohdistuva yhteisö- ja pääomaveron yhteisvaikutus on nimellisverona noin 47 % ja reaalituoton vero on noin 57 %. Suurten pörssiyritysten maksama yhteisövero vaihtelee, mutta se on keskimäärin noin 24 %.

     Arvonlisän kannalta metsäteollisuusyritykset ovat tärkeimpiä. Ne löytyvät sijoilta 1. ja 4. ja 6.

     Jos kilpailukykymme olisi kunnossa, työllisyys olisi korkeampi eikä velkaa tarvitsisi ottaa. Nyt otetaan jo 10:ttä vuotta peräkkäin.

 10. Anneli Mäkelä sanoo:

  Juhana
  Erinomaisen valaiseva, analyyttinen teksti Jouhevasti kirjoitettu niin, että asiat selvenevät taloustiedettä osaamattomalle. Asiallisen tekstin rivien välistä hehkuu sympaattinen huoli suomalaisten kaikkien tulevaisuudesta .
  Anneli