Olen mukana kirjakerhossa, joka kesäisin lukee jonkin klassikon. Tällä kertaa valinta oli osunut John Maynard Keynesin teokseen The General Theory of Employment, Interest and Money, joka ilmestyi ensi kertaa vuonna 1936. Olin lukenut sen joskus 1970-luvun lopulla, vuosina, jolloin aloin laatia pro gradu -työtäni Jukka Pekkarisen ohjauksessa. Vaikka oman vanhan painokseni tuon ajan alleviivaukset ja marginaalikysymykset joskus hieman punastuttivat nyt uudelleen lukiessa, Keynesin pääteoksen lukeminen kannesta kanteen oli ällistyttävän kiinnostavaa ja palkitsevaa — varsinkin kun sittemmin olen 40 vuoden ajan työskennellyt soveltavan taloustieteen parissa.

Keynes oli nero, ja teos on loistava. Erityisen vaikuttavaa on se, että Keynes kirjoitti ja analysoi taloutta uusia kategorioita luoden, ennen kuin nykyistä kansantalouden tilinpidon kehikkoa edes oli olemassa. Hän teki päätelmiä taloudesta käsiteapparaatilla, jota ei vielä ollut luotu ja joka sittemmin luotiin hänen ajattelunsa pohjalta. Lukemista innostaa myös se havainto, että Keynesin Yleinen Teoria pursuaa teoreettisia ideoita, jotka tuossa vaiheessa ovat vasta nupullaan, mutta joista sittemmin on tullut keskeisiä osia taloustieteen korpusta.

Keynes oli omalla tavallaan myös viime vuosisadan merkittävin yleisen tasapainon teoreetikko. Yleisen tasapainon teorialla tarkoitetaan taloustieteessä sitä, miten taloudessa kaikki vaikuttaa hintajärjestelmän kautta kaikkeen. Kansantaloustieteessä oli 1800-luvun lopulla luotu erityisesti Alfred Marshallin toimesta matemaattiseen muotoon puettu teoria siitä, miten kuluttajat ja yritykset ovat vuorovaikutuksessa keskenään niin että hintajärjestelmä koordinoi kummankin rationaaliset päätökset. Tätä näkemystä kutsutaan myös uusklassiseksi tai marginalistiseksi. Keynes kutsui sitä ”klassiseksi” näkemykseksi, jonka hän halusi ampua alas Yleisellä Teoriallaan. Klassinen teoria tarkasteli myös kokonaistaloutta ja työllisyyttä marshallilaisessa kehikossa. Keynesin kolleega A. C. Pigou kirjoitti työmarkkinoista marshallilaisen lähestymistavan mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että työttömyyttä ei esiinny, koska työttömyys alentaa työn hintaa (palkkoja), kunnes työn kysyntä taas tasapainottaa kysynnän ja tarjonnan. Työtä tehdään niin paljon, että työn aiheuttama rasitus vastaa työn tuoman tulon mahdollistaman kulutuksen lisähyötyä.

Keynes kyseenalaisti nämä lähtökohdat. Olen kuvannut hänen ajatteluaan ja sen kehitystä runsaan vuoden vanhassa kirjassani Suomalaisen talousajattelun kritiikki ja sitä on tietysti käyty läpi lukemattomissa taloustieteen oppikirjoissa. Keynesin mielestä talouden rahamarkkinat ja työmarkkinat eivät toimi marshallilaisen naiivin yleisen tasapainon mukaisella tavalla. Yleisessä teoriassa on paljon sisältöä, mutta sen tärkeimmät argumentit voi tiivistää seuraavasti:

  • Työllisyyden todellinen taso määräytyy sen mukaan, miten paljon ihmiset haluavat kuluttaa tavaroita ja palveluja ja miten paljon yritykset investoivat. Sekä investointihalukkuus että kulutushalukkuus vaihtelevat mielialojen mukaan, eikä ole mitään mekanismia, joka jatkuvasti pitäisi niiden muodostaman kokonaiskysynnän sellaisella tasolla, joka vastaisi täystyöllisyyttä. Siksi julkisen vallan on paikattava tilannetta omalla kysynnällään.
  • Jos kokonaiskysynnän taso on liian alhainen ylläpitämään täystyöllisyyttä, ei ole syytä olettaa, että palkkojen joustavuus alaspäin voisi ratkaista ongelmaa. Nimellispalkat ovat jäykkäliikkeisiä, koska palkan alennuksia vastustetaan. Toisaalta, vaikka työväestö haluaisi sopeuttaa palkkojaan täystyöllisyyden saavuttamiseksi, se ei välttämättä onnistuisi. Palkkojen aleneminen leikkaisi kokonaiskysyntää eikä tasapainoa löytyisi muuta kuin joukkotyöttömyydestä.
  • Kun yhteiskunta vaurastuu, kokonaiskysyntä saattaa jäädä kroonisesti jälkeen siitä tasosta, jota tarvitaan täystyöllisyyden ylläpitämiseksi. Tämä johtuu sekä kulutusalttiuden laskusta — mitä korkeammat tulot, sitä enemmän niistä säästetään — sekä investointihalukkuuden arvaamattomuudesta. Investoijat hamuavat salkkuihinsa mieluummin käteistä rahaa ja spekulatiivisia sijoituksia kuin riskipitoisia reaali-investointeja.
  • Rahapolitiikka ei välttämättä ole tehokas keino, jolla voidaan ohjata taloutta kohti täystyöllisyyttä. Rahapolitiikalla voidaan kyllä vaikuttaa korkoihin ja sitä kautta investointien houkuttelevuuteen, mutta rahapolitiikka voi silti olla tehotonta, varsinkin jos sijoittajat odottavat korkojen nousua.
  • Yleisessä teoriassa korostuu pessimistinen huoli kroonisesti liian alhaisista investoinneista. Keynes spekuloi sillä, olisiko julkisen vallan pyrittävä pysyvästi pitämään julkiset investoinnit riittävällä tasolla ja näin edistettävä työllisyyttä ja talouskasvua.

Keynes näki Marshallin ja Pigoun luonnehtiman talouden erikoistapauksena, jossa vallitsee resurssien täyskäyttö ja erityisesti täystyöllisyys. Hänen teoriansa mukaan talous on täystyöllisyydessä kuitenkin vain sattumalta. Siksi korskea nimitys ”Yleinen Teoria” oli kuin olikin perusteltu. Yleinen teoria koski kaikkia tilanteita, klassinen teoria vain erikoistapausta, jossa resurssit ovat täyskäytössä.

Keynesin ajatukset loivat makrotalousteorian, ja niiden myöhemmät teoreettiset, empiiriset ja käytännöllis-talouspoliittiset kohtalot ovat olleet äärimmäisen kiinnostavia. Käyn niitä läpi myös yllämainitun teokseni luvussa 3, eikä niihin ole tässä tilaa syventyä tarkemmin. Mutta seuraavia ajatuksia löytyy aihioina Yleisen Teorian sivuilta (seuraava lista puhutellee lähinnä ekonomisteja, muut voivat huoleti hypätä sen yli):

  • Odotusten merkitys. Keynesiläisyyden ”kultakauden” talouspoliittinen ajattelu ei kyennyt kovin sofistikoituneesti analysoimaan sitä, miten taloudenpitäjen tulevaisuuden odotukset vaikuttavat heidän käyttäytymiseensä ja miten rationaalisten agenttien reaktiot vaikuttavat mahdollisuuksiin ohjata taloutta suhdannepolitiikan avulla. Yleinen teoria sisältää kuitenkin vaikka kuinka paljon analyysiä, joka viittaa tähän suuntaan. Keynes näkee talouden toiminnan pitkälti ihmisten tulevaisuuden odotusten funktiona. Hän ajattelee tulevaisuuden radikaalin epävarmana, mistä seuraa, että investoijien ja kuluttajien odotukset voivat heiluttaa taloutta kauas täystyöllisyydestä. Keynesille raha oli ”linkki tulevaisuuden ja nykyisyyden välillä”, ilmaisu, joka viittaa mielestäni limittäisten sukupolvien mallien maailmaan.
  • Investointien q-teoria. Nykyaikainen dynaaminen makrotaloustiede analysoi investointipäätöksiä dynaamisena optimointiongelmana, jonka ratkaisuna saadaan ns. ”Tobinin q”, joka mittaa erotusta pääomakannan markkina-arvon ja sen uudelleenrakennusarvon välillä. Jos uuden tehtaan rakentamisen kustannus alittaa tehtaan markkina-arvon, kannattaa rakentaa tehdas (eli reaali-investointi kannattaa), ja jos rakentamisen kustannus ylittää pörssiarvon, kannattaa ostaa tehdas pörssista eikä kannata rakentaa uutta. Keynesillä ei ollut käytettävissään sodan jälkeen kehitettyä optimaalisen kontrollin teoriaa, mutta sama ajatus löytyy mielestäni ainakin hyvällä tahdolla tulkiten Yleisen teorian sivuilta.
  • Phillipsin käyrä ja täystyöllisyyden määrittely. Keynesiläinen talouspolitiikka on ollut pöllöimmässä muodossaan sitä, että kuvitellaan aina voitavan kiihdyttää talouskasvua kysyntää lisäämällä (tämä ajatus elää valitettavasti edelleen joidenkin kolleegojeni parissa Arkadianmäellä). Keynes analysoi kuitenkin kirkkaasti sitä, mitä tapahtuu, kun talous lähestyy täystyöllisyyttä. Silloin kustannuspaineet yltyvät, ja ylimääräinen kysyntä purkautuu inflaationa. Jossain vaiheessa kysynnän lisääminen ei auta enää lainkaan ja johtaa pelkästään hintojen nousuun. Moderni Phillipsin käyrän ajatus löytyy siis kirkkaasti Yleisestä teoriasta, eikä nykyinen NAIRU-ajattelu poikkea siitä periaatteellisesti. Keynes määrittelee täystyöllisyyden eli resurssien täyskäytön täsmälleen tavalla, jota nykyään kutsuttaisiin uusklassiseksi (Keynes kutsui tilannetta klassiseksi): täystyöllisyydessä ei ole vapaaehtoista työttömyyttä eli ylimääräisen työtunnin aiheuttama rasitus vastaa täsmälleen ylimääräisestä työtunnista saatavan arvonlisän tarjoamaan hyötyä. Keynes ei todellakaan ollut bastardikeynesiläinen.
  • Demografia. Keynes näki selvästi väestönkasvun ja demografian kiinnostavana makrotalouden dynamiikkaa ja työllisyyttä määrittävänä tekijänä, vaikkei kehitellyt näitä ajatuksia kovin pitkälle.

Keynes kuvaa nykymaailmaa!

Keynesin ajattelusta on suodattunut yleiseen tietoisuuteen optimistinen näkemys, jonka mukaan vauraustuminen voi ajan mittaan johtaa kaikille mukavampaan elämään ja työajan lyhehemiseen. Tämä ennustus on merkittävässä määrin toteutunutkin, eritoten sitä kautta, että tuottavuuden nousu on haluttu nauttia erityisesti eläkevuosien vapaa-aikana. Silti Yleisen teorian lukemisessa hätkähdytti nyt se, miten voimakkaasti Keynesin ”investointipessimismi” hallitsee kirjan sivuja. Keynes ajatteli selvästikin varovaisen optimistisesti, että julkinen valta voisi hänen opuksensa luettuaan alkaa säädellä sudahnnekehitystä finanssipolitiikan keinoin, ja että kapitalismin suuret lamat voitaisiin tällä tavalla välttää. Hän toivoi näin pelastavansa kapitalismin. Mutta hän oli pessimistinen nimenomaan investointien riittävyyden suhteen, ja epäili yksityiseen voitontavoitteluun perustuvaa kapitalismia tästä näkökulmasta. Hän pelkäsi, että kapitalismi kypsyy, niin, että syntyy krooninen pula investoinneista ja kulutuskysynnästä.

Hänen analyysinsä likviditeettiloukusta vastaa ällistyttävän läheisesti rikkaiden maiden nykyistä talouspoliittista ahdinkoa. Likviditeetiloukussa rahapolitiikka menettää tehonsa, ja keskuspankkien yritys pitää korkoja alhaalla ja hukuttaa talous likvideihin varoihin voimistaa pessimistisiä odotuksia. Tämä johtaa puolestaan siihen, että likvidit varat päätyvät käteiskassoihin ja takaisin keskuspankkiin. Aikamoisen onnistunut profetia, voimme todeta, kun nyt kapitalismin oma logiikka nostaa kaikkialla esiin vaatimukset ekspansiivisesta finanssipolitiikasta. Keynes lopettaa kirjansa kuuluisaan lausahdukseensa siitä, miten päättäjien ajattelua hallitsevat aiempien ekonomistien yleisiksi totuuksiksi muuttuneet käsitykset, enemmän kuin päättäjät itse tajuavatkaan. Totisesti totta, ajattelee sitä lukiessa, ja myönteisesti. Sekä finanssikriisistä että koronakriisistä selvitään nyt selvästi pienemmin vaurioin kuin 1920-luvun suuresta lamasta — ja ehkäpä juuri siksi, että Keynesin ajatukset ovat iskostuneet talousajattelun valtavirtaan. Mahtava ekonomisti.

Yllätyksiä

Teoksessa oli myös yllätyksiä, asioita, jotka eivät olleet jääneet mieleen ensimmäisestä lukukerrasta. Keynes polemisoi yllättävän voimakkaasti sitä vastaan, että rahapolitiikalla tai finassipolitiikalla ryhdyttäisiin tietoisesti hillitsemään kuumia nousukausia. Hänen näkemyksensä suhdannepolitiikasta on tällä tavalla epäsymmetrinen. Hän ei tässä yhteydessä ole kiinnostunut julkisen talouden tasapainosta, ja jyrkkä kanta kuvaa pikemminkin sitä, että Keynesin päähuoli oli kroonisesti liian heikko investointikysyntä. Hän ei kyennyt näkemään mitään pahaa siinä, että talous kasvaa poikkeuksellisen reippaasti. Nykyinen talousajattelu näkee ylikuumenemisessa menetyksiä, koska ylikuumenevan talouden hintavakaus järkkyy ja elinkeinotoiminnan kannattavuus ja julkisyhteisöjen omat resurssiarviot vääristyvät hetkellisesti. Tämä vääristää taloudenpitäjien päätöksiä, ja ylikuumeneminen johtaa virheinvestointeihin ja julkisten menojen ylimitoitukseen. Näitä asioita Keynes ei vielä juuri pohdiskele, ja juuri niihin pohjautui (pitkälti) myös itävaltalaisten ekonomistien fundamentalistinen kritiikki.

Toinen silmiinpistävä, teoreettinen seikka on Keynesin yritys käyttää työtunnin hintaa talouden mittayksikkönä (”wage-unit”). Keynesin aikana ei vielä systemaattisesti laskettu ja raportoitu hintaindeksejä talouden eri osa-alueille. Keynes oli selvästikin joutunut miettimään, mikä on luonteva taloudellisen toimeliaisuuden mittayksikkö. Hän päätyi käyttämään työtunnin hintaa tällaisena mittana. Tämä käytäntö ei ole jäänyt elämään.

Keynes ei ratkaise kestävyysvajetta!

Keynes on ohittamaton hahmo makrotalousteoriassa, ja tavalla tai toisella hänen ajatuksensa määrittävät edelleen talouspolitiikan agendaa — ja erityisesti nyt. Mutta samalla pitää tiedostaa, että keynesiläinen suhdannesäätely ei ole ratkaisu julkistaloutemme rakenteellisiin ongelmiin. Keynes kirjoitti siitä, miten herkästi kapitalistinen talous juuttuu resurssien alikäytön tilanteeseen.

Meidän julkistaloutemme ongelmat eivät sitävastoin ole keynesiläisiä ongelmia. Keynesin kritiikki ei koske tilannetta, jossa täystyöllisyyden vallitsessakin kärsimme rakenteellisesta epäsuhdasta julkisen vallan sitoumusten ja julkisen vallan resurssien välillä.

Tämä lienee ekonomisteille itsestään selvää, mutta on äärimmäisen tärkeää, että poliittiset päättäjät ymmärtäisivät sen.

Tätä voi ajatella myös seuraavalla tavalla. Kuvitellaan, että Suomen talous koostuu kolmesta henkilöstä: teollisuustyöläinen, sairaanhoitaja ja eläkeläinen. He vaihtavat keskenään tavaroita ja palveluksia. Teollisuustyöläinen tuottaa talouden tarvitsemat hyödykkeet, sairaanhoitaja hoitaa eläkeläistä (suuren osan ajastaan) ja teollisuustyöläistä (pienen osan ajastaan). Eläkeläinen saa eläkkeensä eläkemaksuista, jotka sairaanhoitaja ja teollisuustyöläinen maksavat, ja kaikkien maksamista veroista kustannetaan sairaanhoitajan palkka. Teollisuustyöläinen ja sairaanhoitaja ovat täystyöllistettyjä eli eivät halua vallitsevalla palkkatasolla tehdä enemmän työtä.

Oletetaan nyt, että tämä miniyhteiskunta ”ikääntyy” eli eläkeläisiä onkin nyt kaksi yhden sijasta (vrt. Suomi nyt). Mikään keynesiläinen suhdannesäätely ei poista sitä ongelmaa, että talouden resurssit eivät enää riitä aiempaan resurssien jakoon. Keskuspankki ei voi painaa sairaanhoitajia tai teollisuustyöläisiä. Jonkin pitää muuttua reaalitaloudessa, jotain pitää muuttaa rakenteellisesti – on syytä esimerkiksi pidentää teollisuustyöläisen ja sairaanhoitajan työaikaa tai alentaa sairaanhoidon tasoa, tai tuoda ulkomailta toinen teollisuustyöläinen tai hyväksyä kaikkien elintason lasku — tai jotain vastaavaa.

Keynes oli nero, mutta kestävyysvaje ei ratkea Yleisen Teorian avulla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilaa Juhanan uudet kirjoitukset sähköpostilla

Liity Juhanan jo lähes 50 000 säännöllisen lukijan joukkoon. Tilaa uudet blogit sähköpostilla!


Edellinen kirjoitusSeuraava kirjoitus

Kirjoitukseen on jätetty 2 kommenttia

2
  1. Viimeiseen pointtiin; eikö teknologian kehitys tue sitä että kaksikin eläkeläistä pystytään rahoittamaan? Esim sairaanhoidon taso hieman paranee uusien lääkkeiden ja laitteiden myötä ja teollisuustyöntekijän paljonkin uusien koneiden ja materiaalien myötä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kuulkaas ay-liike

Tulin juuri Tukholmasta, jossa olin 8.10.2018 mukana julkistamassa Teollisuusosapuolien Talousneuvoston (Industrins Ekonomiska Råd) uusinta raporttia. Ruotsin teollisuuden osapuolet, kaikki teollisuusammattiliitot ja kaikki työnantajaliitot, ylläpitävät teollisuusneuvostoa (Industrirådet), joka on puolestaan nimittänyt teollisuusosapuolten yhteisen asiantuntijaneuvoston, Industrin Ekonomiska Råd:in. Siinä on 4 yleisesti arvostettua ekonomistijäsentä, ja minulla on kunnia olla yksi heistä. Julkaisemme vuosittain raportin, jonka teollisuusneuvosto meiltä tilaa ja jonka kulloisestakin teemasisällöstä se esittää toiveita. Jos edessä on neuvottelukierros kirjoitamme yleensä kokonaistaloudellisesta tilanteesta ja työmarkkinoista, neuvottelujen tietopohjaa tukevalla tavalla. Jos neuvotteluja ei ole avautumassa, kirjoitamme muista ja pidemmälle tulevaisuuteen kurkottavista teemoista, kuten tällä kertaa.

Julkaisuseminaariin oli ilmoittautunut pitkälti toistasataa aktiivia, teollisuuden menestyksestä kiinnostuneita työnantajien ja työntekijöiden edustajia sekä alan tutkijoita ja virkamiehiä. Keskustelussa pohdittiin monipuolisesti Ruotsin teollisuuden menestymisen edellytyksiä.

Ajattelin puheenvuoroja kuunnellessani ja pitäessäni että kontrasti Suomeen ei voisi olla suurempi. Ruotsin teollisuusosapuolet miettivät yhteisessä seminaarissa, yhdessä tilatun puolueettoman asiantuntijaraportin pohjalta Ruotsin teollisuuden toimintaedellytyksiä.

Suomessa haastetaan valtiovallan oikeutta säätää lakeja.

Tässä touhussa ei ole mitään järkeä ja kuulkaas ay-liike, te tiedätte sen itsekin. Sen huomaa jo järkevien ay- ja demaritoimijoiden pälyilevästä katseestakin.

Te olette kollektiviivisesti kiinni viime vuosisadassa ja kylmässä sodassa, oudossa ja surrealistisessa henkisessä maailmassa jossa joku on koko ajan orjuuttamassa ja riistämässä työntekijää. Te olette kahliutuneet kylmän sodan asetelmaan, jossa Neuvostoliiton uhka toi teille mahdollisuuden olla suomalaisen valtiovallan ytimessä. Te kutsutte, uskomatonta kylläkin, lainsäädäntöä ”saneluksi”. Silloin ei sanelu ikinä lopu, koska lainsäädäntö on aina sanelua, normeja joita kaikkien on noudatettava. Niihin oikeusvaltio perustuu.

Mutta oikeasti te ette voi olla valtio valtiossa, ettekä edes halua olla. Te olette osa Suomea, suomalaisia, joilla on kaikki mahdollisuudet vaikuttaa valtiosäännön puitteissa. Ja olla ylläpitämässä suomalaista sosiaaliturvaa, joka jo sellaisenaan suojaa työntekijää niin ettei tarvitse ottaa vastaan työtä sikamaisin ehdoin.

Kukaan ei halua teille tai suomalaiselle työläiselle pahaa. Mutta tällaiset älyttömät taistelut te tulette häviämään ja teidän on pakko ne hävitä. Kai teillä jokin logiikka on, ja Lasse Laatusen kaltaisiin kylmän sodan tupo-kasvatteihin se menee täydestä: kun uhmaatte lakoilla jokaista työmarkkinoiden uudistusta, te ajattelette ettei kukaan järkevästi laskeva niitä halua tehdä. Pieniä ei kannata tehdä koska lakkomenetykset ovat suurempia kuin uudistuksen hyödyt. Ja suuria uudistuksia ei uskalleta tehdä. Ja teidän hyvin kouluttamanne Etelärannan toimiston kumppaninnekin tottelee hyvin tätä logiikkaa ja tukee yleensä teitä, peitellysti tai avoimesti.

Eli koskaan ei tehdä mitään uudistuksia, joita ette ”hyväksy”. Laatusen logiikalla se todella menee niin.

Lasse Laatunen on kuitenkin perin juurin väärässä. Laatusen logiikka johtaa siihen, ettei työmarkkinoita ikinä uudisteta ja Suomi jatkaa hidasta ja vakaata kulkuaan Euroopan korkeimman työttömyyden maaksi. Se on surkean huono kauppa Suomelle vaikka Lasse Laatusen logiikalla se kai koostuu monista pienistä järkevistä ”kaupoista”.  Vielä on sentään 5 maata, kaikki Välimeren maita, joissa on Suomea korkeampi työttömyys, nousukauden huipulla.

Eikä Lasse Laatusen ja Lauri Ihalaisen maailmassa edes ole olemassa pieniä ja järjestäytymättömiä yrityksiä. Kun niistä puhutaan, he katsovat kaukaisuuteen. Heille on olemassa vain kylmän sodan järjestäytyneiden osapuolten työmarkkina. Vaikka suurin osa uusista työpaikoista syntyy ihan muualle.

Siksipä nyt ei enää olekaan kysymys vain tästä uudistuksesta. Sitä on sanottu ”arvovaltakiistaksi”, mutta ei valtiovalta edes voi olla mukana arvovaltakiistassa. Valtiovallan arvovalta on kirjoitettu perustuslakiin eikä siitä tarvitse kiistellä. ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta”.

Uudistus sinänsä on pikemminkin pieni kuin suuri, mutta se on hyvin perusteltu. Se ei ole kenenkään ”lobbaama” eikä uudistaminen ole nollasummapeliä. Se kannattaisi tehdä vaikka Suomen Yrittäjät sitä vastustaisivatkin.

Tästä uudistuksesta taitaa nyt tulla uusi sisällissota. Ei tietenkään väkivaltainen. Ei kutsuta sitä  vapaussodaksi. Mutta henkinen vapautuminen kylmän sodan maailmasta. Tuodaan glasnost tännekin.

Kutsutaan sitä vaikkapa vapautumisen sodaksi. Henkisen vapautumisen sodaksi. Henkinen vapautuminen pitkästä viime vuosisadasta, jolloin ensin väkivaltaiset kollektivistiset liikkeet, ensin maailmansodassa ja sitten kylmässä sodassa, uhkasivat liberaalia demokratiaa.

Ja kun heräätte pienyritysten irtisanomislain säätämisen jälkeiseen maailmaan, huomaatte, että elämme ihan hyvässä maassa, teidänkin kannaltanne. Maassa, jossa te ette enää epätoivoisesti yritä olla valtio valtiossa, vaan voitte muiden Pohjolan ammattiyhdistysliikkeiden tapaan hyväksyä edustuksellisen demokratian. Ja kukoistaa kuten ay-liike kukoistaa arvostettuna Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, huolehtien jäsenten asioista sen sijaan että yritetään olla ulkoparlamentaarinen kabinettien ylähuone. Suomessa, jossa teillä on kaikki mahdollisuudet vaikuttaa demokratian keinoin. Suomessa, jossa ei ole ”tabuja” ja kaikki voivat olla mukana politiikassa. Suomessa, jonka työpaikoilla voidaan uudistetun työlainsäädännön turvin itse sopia asioista.

Ja maailmassa, jossa totta vie on suurempia ongelmia protestoitavana  kuin pieni työsopimuslain muutos. Euroopassa, jossa äärioikeisto haastaa oikeusvaltiota. Ja maailmassa, jonka ilmasto lämpenee katastrofia kohti.

Innostakaa jäsenenne uurnille, niin kuin SAK:n hengennostatustilaisuudessa ilahduttavasti lopussa tapahtuikin. Ties vaikka lempipuolueenne pääsisivät hallitukseenkin. Mutta ihan samat ikääntymisestä johtuvat budjettirajoitukset koskevat kaikkia hallituksia. Työllisyysastetta on pakko nostaa. Kun viimeksi SDP oli hallituksessa 2011-2015, ajattelitte, että ei tehdä mitään mistä ay-liike ei pidä. Eikä tehtykään. 4 menetettyä vuotta, surkea lopputulos taloudelle ja työllisyydelle. Häpeäksi vanhoille valtionkantajapuolueille SDP:lle ja Kokoomukselle. Ei sorruta enää sellaiseen, millään hallituskokoonpanolla.

Vapautumissodassa on pelkkiä voittajia.

Tilaa Juhanan uudet kirjoitukset sähköpostilla

Liity Juhanan jo lähes 50 000 säännöllisen lukijan joukkoon. Tilaa uudet blogit sähköpostilla!


Aktiivimallin politiikasta ja ihmiskuvasta

Vuoden 2018 alusta tuli voimaan työttömyysturvan aktiiviporrastus, joka edellyttää täyden työttömyyspäivärahan edellytyksenä pientä työ- tai yrittäjäpanosta tai osallistumista työvoimahallinnon aktivointitoimiin 3 kuukauden tarkastelujakson aikana. Muussa tapauksessa työttömyysturva alenee 4,65 prosentilla eli ikään kuin yksi työttömyyspäivä muuttuisi omavastuupäiväksi. Sen voi taas palauttaa perustasolleen täyttämällä ehdot seuraavan 3 kuukauden aikana. Tämän vastapainoksi työttömyyden alussa olevien omavastuupäivien määrää vähennettiin 7:stä viiteen. Enemmistö työttömistä hyötyy uudistuksesta, jos hyötyä mitataan käteen tulevalla työttömyysturva-tulovirralla. Reformin suunnitellutta kolmikantatyöryhmää johtanut Martti Hetemäki on tuoreessa blogikirjoituksessaan ansiokkaasti käynyt läpi uudistuksen perusteluja. Helsingin Sanomien Paavo Teittinen on myös huolellisesti laaditussa artikkelissaan  erinomaisesti valottanut uudistusta ja vertaillut sitä kansainvälisiin esikuviin. Pohjosimaisessa vertailussa uusi suomalainen aktivointimalli on lempeäkätinen.

Aktiivimalli on pieni uudistus, joka kuitenkin suurella todennäköisyydellä hieman alentaa työttömyysastetta pysyvällä tavalla. Vaihtoehtona olisi ollut työttömyysturvan porrastus ajassa ilman ehtoja. Kolmikantakeskusteluissa päädyttiin kuitenkin nyt toteutettuun malliin, jossa siis alenemisen voi välttää osoittamalla aktiivisuutta työnteon tai yrittämisen piirissä.

Ajassa laskeva työttömyysturva – esimerkiksi puolen vuoden tai 12 kuukauden jälkeen alennettu korvaus — on monien taloustieteilijöiden suosittelema vaihtoehto, koska sen ajatellaan voimistavan työttömien työnhakuponnisteluja. Tällaisia tuloksia on johdettu talousteorian malleista ja ne ovat myös saaneet empiiristä vahvistusta. On aika vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että työttömyysturvan tason ja keston alentaminen lyhentää työttömyysjaksojen pituutta ja näin myös keskimääräistä työttömyysastetta. Kun työttömyysturvaa heikennetään ja lyhennetään, työttömät etsivät intensiivisemmin uutta työpaikkaa ja ottavat vastaan myös sellaisia töitä, joille olisi paremman ja pitkäkestoisemman turvan tapauksessa sanottu ei.

Kysymys työttömyysturvan soveliaasta aikaprofiilista on kuitenkin monimutkainen. Jotkin talousteorian tarkastelut puoltavat tosin myös toisenlaista lähestymistapaa. Jos pitkäaikaistyöttömät ovat täysin luopuneet työnhausta ja heidän työllistymistodennäköisyytensä on lähellä nollaa, voitaisiin hyvinvoinnin näkökulmasta perustella myös ajassa nousevaa tukitasoa. Tällöinhän ei työnteon kannustin enää toimi eikä päättäjällä ole syytä ”kurnuttaa” pitkäaikaistyötöntä heikolla elintasolla. Tietääkseni kuitenkin kaikkialla on päädytty jollain tavalla alenevaan työttömyysturvaan.

Vakuutus ja moral hazard

Työttömyysturvan suunnittelussa onkin aina kysymys tarpeellisen vakuutuksen ja moral hazardin tasapainotuksesta järkevällä tavalla. Työttömyysturva on tarpeellinen vakuutus, koska jokainen kohtaa markkinataloudessa tuloepävarmuutta työttömyyden muodossa. Mutta työttömyysturva ja sosiaaliturva vääristävät myös valintaa työn ja vapaa-ajan välillä ja työn etsinnän ja vapaa-ajan välillä. Sosiaaliturva  matalapalkkatyöstä saatavien ansiotulojen sijasta voi johtaa siihen, että työttömyysjaksot pitkittyvät tai jopa siihen, että työttömyystuesta ja toimeentulotuesta tulee pitkäaikainen tai pysyvä elämäntapa. Näistä syistä työttömyysturvalle asetetaan ehtoja ja määräaikoja. Työttömyysturvan taso ja korvausaste voivat olla sitä parempia, mitä nopeammin työtön saadaan takaisin töihin. Tähän perustuu nyt Suomessakin usein kehuttu ”tanskalainen” ajattelutapa. Työttömyysturvan taso on Tanskassa hyvä, mutta työtöntä tuetaan ja työnnetäänkin harjoittelu- ja työpaikkoihin.

Martti Hetemäen kirjoituksessa on käyty läpi uudistuksen yksityiskohtia. Koetan tässä blogauksessani käsitellä uudistuksen poliittista puolta ja siitä syntynyttä kansalaiskeskustelua. Voin samalla koettaa reagoida siihen monipuoliseen palautteeseen, jota olen päättäjänä saanut.

Aktiivimallin ihmiskuva – hallitus ei syytä tai syyllistä

Aktiivimallin kriitikot väittävät, että hallitus ”syyllistää” työttömiä ja pitää heitä ”laiskoina”. Näitä väitteitä ei yleensä dokumentoida, ja vaikeaa se olisikin. Eihän tietenkään kukaan päättäjä koskaan oikeasti ole syyttänyt ketään tai luonnehtinut ketään laiskaksi. Samansukuinen yleinen vastaväite aktiivimallille on että vain pieni osa, muutama prosentti työvoimasta on ”työn vieroksujia” ja muita on ihan turha kannustaa, koska ovat ahkeria muutenkin. Tämän kriitiikin on esittänyt Helsingin Sanomien kolumnisti Yrjö Rautio ja moni muukin, ja sen mukaan hallitus pitäisi työttömiä ”laiskoina” ja erilaisina kuin muita ihmisiä.

Työntarjonta- ja aktivointipolitiikka ei lainkaan perustu sellaiselle ajattelulle, että olisi jokin erityinen ”työn vieroksujien” ryhmä tai että työttömät olisivat jotenkin erityisen laiska ihmisryhmä. Työttömien joukon vaihtuvuus on suurta, ja suuri osa väestöstä käy läpi työttömyysjakson.

Aktivointipolitiikka perustuu siihen, että lähes kaikkien ihmisten taloudelliset valinnat riippuvat taloudellisista kannustimista. Ihminen on älykäs ja mukavuudenhaluinen olento, ja kaikki arvostavat omaa vapaa-aikaa. Työttömät ovat ”laiskoja” ihan samassa mielessä kuin me kaikki olemme ”laiskoja”: meillä on oma elämä, arvostamme vapauttamme, olemme järkeviä ihmisiä.

Jokainen voi tehdä itselleen ”laiskuustestin” joka testaa oman vapaa-ajan arvoa. Testikysymys menee näin:

Tulisitko Vartiaisen kotiin kerran viikossa vuoden ajan siivoamaan ja viemään roskat, ilman palkkaa?

Tietenkään et tule, koska aika on arvokkaampaa omassa vapaassa hallinnassa kuin Vartiaiselle annetussa työnjohtovallassa. Olet siis ”laiska”. Mutta, jos jatkokysymys olisi:

Tulisitko Vartiaisen kotiin kerran viikossa vuoden ajan siivoamaan ja viemään roskat, jos saat siitä vuoden lopussa 10 miljoonaa euroa?,

saisin oletettavasti enemmän tarjokkaita, totta kai, ja jopa kolumnisti Yrjö Rautio saattaisi tarttua tilaisuuteen. Ja jossain 10 miljoonan euron palkan ja nollapalkan välillä on sellainen palkkataso, että sinäkin joka tätä luet, saattaisit tarttua tilaisuuteen.

Aktiivimallin avulla yritetään nyt pikkuisen vaikuttaa tähän kynnyspalkkaan, siihen, millaisia työtarjouksia otetaan vastaan, millaisin ehdoin ja millaisen välimatkan päästä – ilman että ketään haukutaan laiskaksi. Lisäksi keikkatyöalustat kehittyvät koko ajan, ja keikkatyökin voi olla tie pysyvämpään työllisyyteen.

Suomalaisten omakuvan kulttuurinen murros?

Aktiivimallin kiivas vastustus kertoo kuitenkin pikku hiljaa tapahtuvasta kulttuurisesta murroksesta. Olemme eläneet jonkinlaisessa yhtenäisessä talkoohenkikulttuurissa, jossa poliittisen keskustelun yhteiseen itsepetokseen on kuulunut ajatus siitä, että me suomalaiset olemme jotenkin erityisen ”kovia tekemään työtä” ja taloudellinen kannustekeskustelu ei koske meitä ollenkaan. Nyt kun työvoimapolitiikkaa aletaan enemmän perustaa taloustieteelliseen ihmiskuvaan, se koetaan uudeksi ja loukkaavaksi. Erityisesti vasemmiston parissa elää jonkinlainen myyttinen käsitys ”jalosta köyhästä”, työttömästä uhrina, joka ei voi lainkaan vaikuttaa omaan kohtaloonsa. Toisin kuin jopa vasemmistolaiset tutkijat kuvittelevat, kukaan täysjärkinen ei tietenkään väitä, että työttömyys tai työllisyys riippuisi vain yksilön omista valinnoista. Totta kai se riippuu myös sekä markkinatilanteesta että onnesta. Mutta totta kai se riippuu myös yksilön omista valinnoista – siitä, miten aktiivisesti hakee työtä ja mitä on valmis ottamaan vastaan. Eikö tämän pitäisi olla itsestään selvää?

Vasemmiston ristiriitainen suhtautuminen taloudellisiin kannustimiin

Toisaalta lähes jokainen suomalainen, vasemmistopoliitikkoja myöten, osaa kahden kesken kertoa lähipiiristään tapauksia, joissa työtilaisuuksista on kieltäydytty. Samaan aikaan silmiemme edessä näemme, miten maahanmuuttajat valtaavat matalapalkka-alojen tehtäviä niin maaseudulla kuin kaupungeissa. Tämä ei johdu siitä, tietenkään, että työnantajat syrjisivät kantasuomalaisia, vaan siitä, että suomalaisia on enää vaikeaa saada joihinkin matalapalkkatöihin.

Asenteidemme kaksinaamaisuus tulee esille myös siinä, että epäilemme maahanmuuttajia paljon herkemmin työn ja vapaa-ajan suhdetta sosiaaliturvan avulla optimoiviksi systeemin hyväksikäyttäjäksi. Monet vasemmistopoliitikotkin ovat ainakin kahden kesken valmiita sanomaan, ettei pidä olla maahanmuuton suhteen niin naiivi, että päästää Suomeen maahanmuuttajia käyttämään hyväkseen sosiaaliturvaa. Mutta jos sellainen hyväksikäyttö on mahdollista, voisi ehkä olettaa että joku kantasuomalainenkin sellaiseen turvautuu – eivät kai suomalaiset mitään ahkeruuden herrakansaa ole.

Poliittisella vasemmistolla on kertakaikkisen ristiriitainen suhtautuminen taloudellisiin kannustimiin. Aktiivimallin tapauksessa vasemmisto ajattelee, että on jotenkin eettisesti väärin perustaa politiikkaa työnteon taloudellisiin kannustimiin – että on jotenkin työttömien ”syyllistämistä” sanoa, että kannustimia tarvitaan, kun kerran työttömät jo nyt hakevat henki kurkussa työtä. Toisaalta jokainen vasemmistopoliitikko jonka kanssa olen asiasta jutellut, on kannattanut työttömyysturvan 300 euron suojaosaa, joka säädettiin vuonna 2015. Se siis mahdollistaa 300 euron ansaitsemisen kuukauden aikana ilman että työttömyysetuus pienenee. Järjestelyyn on vasemmiston piirissä oltu laajasti tyytyväisiä, sen uskotaan lisäävän työllisyyttä ja monet vasemmiston kansanedustajat ovat sitä mieltä, että suojaosuutta pitää kasvattaa. Mutta suojaosuus perustuu täsmälleen samaan ajattelutapaan kuin aktiivimalli – siihen, että taloudellinen kannustin auttaa työllistymään. Jos aktiivimalli ”syyllistää” kuten vasemmisto ajattelee, suojaosa ”syyllistää” täsmälleen samalla tavalla: työllisyyden uskotaan lisääntyvän kun se tulee taloudellisesti kannattavammaksi.

Kannustinongelma ei poistu keskuudestamme niin kauan kuin sosiaaliturvaa on olemassa

Kannustinajattelu törmää siis suomalaiseen talkooromantiikkaan. Tällaisten romanttis-nationalististen asenteiden vuoksi hallituksenkin on selvästi ollut vaikeaa puolustaa aktiivimallia. Sitä täytyy kuitenkin uskaltaa puolustaa, koska kysymys työn kannustimista ja hyvinvointivaltion rahoituksesta ei ole millään muotoa häviämässä poliittiselta agendaltamme. Päin vastoin, ikääntyvässä Suomessa se tulee olemaan vuosi vuodelta entistäkin ajankohtaisempi. Eikä pidä yhtään hävetä sellaista viestiä, että koetamme vaikuttaa kaikkien käyttäytymiseen, työllisyyttä ja ahkerointia lisäävästi. Juha Sipilän hallituksen ohjelma alkaa upealla lauseella, joka luonnehtii sitä, minne haluamme olla matkalla:

Suomessa on eettisesti kestävä tasapaino yksilön velvoitteiden ja yhteiskunnan vastuiden välillä

Hyvinvointivaltion rahoitus edellyttää sitä, että yksilön ja julkistalouden velvoitteet ovat tasapainossa. Työnteko ei silloin voi olla vapaaehtoista eikä työttömyys voi tarkoittaa oikeutta elää ikuisesti tulonsiirroilla. Työtä on haettava ja tehtävä, vaikka se epämukavaa olisikin. Aktiivimallipolitiikan viesti työttömälle ei ole ”sinä olet laiska”. Aktiivimallipolitiikan viesti työttömälle on:

Sinä olet tärkeä ja sinunkin panostasi tarvitaan”.

Laadukkaampaan työvoimapolitiikkaan

Toinen ja perustellumpi kritiikin kohde on siinä, että työvoimahallinnon voimavarat ovat riittämättömiä huolehtimaan työtilaisuuksien tarjonnasta ja tukialeneman peruuttavista aktivointitoimista. Tähän työvoimapolitiikan resurssipuutteeseen näyttää nyt koko kansakunta liikuttavan yksimielisesti yhtäkkiä havahtuneen, ja hyvä niin. Työvoimapolitiikan voimavarat ovatkin muihin Pohjoismaihin verrattuna niukat. Työvoimahallinnon on vaikea suoriutua tehtävistään ja siihen kohdistuu ylimitoitettuja odotuksia. Valiokuntakäsittelyissä olen oppinut, että monet työvoimahallinnon virkamiehet ovat niukkojen resurssien ahdongossa väsyneitä ja turhautuneita. Työvoimahallinnon toimiin ollaan sen ”asiakkaiden” eli työttömien parissa laajalti tyytymättömiä, ja niistä on tehty valituksia.

Työttömien määräaikaishaastattelut ovat kuitenkin ajantasaistaneet työttömien rekisteriä, josta on poistunut sinne oikeasti kuulumattomia ihmisiä – työllisiä, ulkomailla asuvia, ilmeisesti jopa kuolleita. Lisäksi kansalaispalautteesta ja valiokuntakuulemisesta voi päätellä, että työttömyysturvan varassa elää joukko ihmisiä, joiden työkyky on kehno ja jotka kuuluisivat kuntouttavaan toimintaan. On kerrassaan hyödyllistä, jos aktiivimalli vielä kirittää työvoimahallinnon järkeistämään toimintojaan ja saattamaan kuntoutuksen piiriin tai välityömarkkinoille sellaiset työttömät, joiden työllistymistodennäköisyys on lähellä nollaa.

Työvoimahallinnon kehittäminen on pitkäaikainen ponnistus, ja se voi vaatia lisää budjettivoimavaroja. Harva voimavarojen lisäämisestä innostunut poliitikko on kuitenkaan viitsinyt kertoa mistä julkisista menoista hän olisi valmis tinkimään (minä osaisin kyllä kertoa!). Eikä kenenkään pidä kuvitella, että virkailijoiden lisääminen on automaattisesti toimiva työllisyyttä lisäävä lääke. Työvoimapolitiikka on siirtymässä maakuntien vastuulle, eikä kukaan oikein tässä vaiheessa tiedä, miten hyvin se tulee toimimaan. Maakunnilla ei valitettavasti ilmeisesti ole kunnon kannusteita työttömyyden alentamiseen, koska ne saavat valtiovallalta sitä enemmän varoja, mitä korkeampi maakunnan työttömyys on.

Kansalaispalautteesta

Aktiivimalli on poikinut meille kansanedustajille suuren määrän kansalaispalautetta. Itselleni on tullut sekä kehuja että haukkuja. Osa kielteisestä palautteesta on koordinoitua ja kampanjanomaista ja luonteeltaan sellaista, ettei lainkaan ihmetytä, ettei sen lähettäjä ole onnistunut työllistymään. Mutta murheellista on lukea sellaisten ihmisten kirjeitä, joilla on monenlaisia työntekoa vaikeuttavia terveysongelmia ja joiden voi olla vaikeaa löytää edes keikkatyötä.

Toinen murheellinen piirre on siinä, miten moni syrjäseutujen työtön kertoo että voisi jopa muuttaa kasvukeskukseen töihin, mutta oman omakotitalon arvo on laskenut niin alas, ettei ole varaa vaihtaa asuntoa. Kasvukeskuksissa on kallista asua, ja syrjäseudun arvottomaksi muuttuva omakotitalo tarjoaa sentään asunnon käyttöarvon vaikkei vaihtoarvoa juuri ole. Tällaisia murheellisia kohtaloita on selvästikin paljon ja olen niitä apein mielin lukenut. Tällaiset kotitaloudet maksavat hintaa menneistä politiikkavirheistä — siitä, että on haluttu kynsin hampain pitää ”koko maa asuttuna” ja että verolait ovat kannustaneet sijoittamaan koko elinkaaren varallisuus nimenomaan omaan taloon tai asuntoon.

Työttömyysturvan lisäpäivät eli ”työttömyyseläkeputki” 

Oma tyytymätön ryhmänsä ovat ns. ”työttömyyseläkeputkessa” eli ansiosidonnaisen työttömyysturvan lisäpäivillä olevat. Heitä on Kelan tilastojen mukaan noin 13 000. Järjestely tarkoittaa sitä, että 59-61 vuotta täyttänyt työtön, jolla on jo takanaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan 500 päivää, saa ansiosidonnaiselle turvalleen jatkoa aina vanhuuseläkkeen alkamiseen asti. Se on käytännössä merkinnyt 57-60 vuoden eläkeikää. Työttömyyseläkeputki on ollut suomalaisen työvoimapolitiikan epäonnistuneimpia ja surkeimpia järjestelyjä. Se on luonut käytännössä varhaisen eläköitymisen kanavan, jota on hiljaisessa yhteisymmärryksessä käytetty työpaikoilla. Se on ollut työnantajalle kätevä veruke ikääntyneen työntekijään irtisanomiseen, jota irtisanomisen kohteella ei välttämättä ole edes ollut syytä vastustaa. Työttömyyseläkeputkessa olevat ovat periaatteessa hekin olleet samalla tavalla velvoitettuja ottamaan uutta työtä vastaan kuin kaikki muutkin työttömät, mutta käytännössä heitä on ilmeisesti pidetty varhaiseläkeläisinä, joiden on etupäässä annettu olla rauhassa. Ainakin tähän viittaavat keskusteluni työvoimahallinnon kanssa sekä niiden tutkijoiden kanssa, jotka ovat asiaan jossain määrin perehtyneet. Aktiivimalli koskee myös tällaisia seniorityöttömiä, joista monet kokevat nyt itsensä petetyiksi. On tuiki tarpeellista, että ”putken” houkuttelevuutta vähennetään, mutta nyt putkessa olevat ovat kiistämättä väliinputoajia.

Kansanedustajien sopeutumiseläke ja sopeutumisraha

Kansalaispalautteessa ilmenee myös katkeruutta kansanedustajien eläke-etuja, sopeutumiseläkettä ja sen vuonna 2011 korvannutta selvästi niukempaa sopeutumisrahaa kohtaan. Tässä olen samaa mieltä monien kansalaisten kanssa: jos päättäjinä olemme sitä mieltä, että kansalaisten on aktiivisesti oltava työmarkkinoiden käytettävissä kun työ menee alta, ei kansanedustajan työ voi olla poikkeus. Minusta sopeutumisrahat pitäisi poistaa. Katkeruutta näyttää kohdistuvan myös aiemman lainsäädännön aikana myönnettyihin, edullisempiin sopeutumiseläkkeisiin. Kerran jo myönettyjen etuuksien poistamisella on Suomessa vanhastaan ollut korkeampi kynnys.

Kausityöläiset

Oma työttömien kategoria, joka antaa kuulua itsestään, ovat kausityöntekijät ja epäsäännöllisesti työtä tekevät – esimerkiksi teatteritaiteilijat tai urheiluvalmentajat -, jotka ovat ”tottuneet” paikkaamaan tulokuoppiaan työttömyysturvalla ja suunnittelevat yhdessä työnantajan kanssa elämäänsä sen varaan. Tiukkaan ottaen tällainen työttömyysturvan suunnitelmallinen käyttö on väärinkäyttöä. Työttömyysturvan tarkoitus ei ole toimia pysyvänä ja toistuvana tulojen lähteenä. Sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen pitäisi miettiä uudelta pohjalta tällaistenkin elinkeinojen asemaa.

Miten tästä eteenpäin?

Moni työtön selvästikin kokee, että on vaikeaa saada työtä tai edes keikkatyötä. Siksi lähivuosien uudistustyössä tulee edelleen pyrkiä yritysten työllistämiskynnyksen alentamiseen. Työehtosopimusten tiukasta yleissitovuudesta on syytä luopua, ja huolehtia palkansaajien vähimmäiseduista muilla tavoin. Lisäksi yksilöperusteista irtisanomiskynnystä voisi olla viisasta alentaa ja täydentää heikentynyttä irtisanomissuojaa jonkinlaisella irtisanomissakolla, kuten Nobel-palkittu ekonomisti Jean Tirole tuoreessa kirjassaan esittää. Työvoimapalvelujen resursseja on lisättävä, ja olisi sallittava harjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja nykyistä joustavammin työehdoin. Kaikki tällaiset reformit helpottaisivat työttömien mahdollisuutta työllistyä pysyvästi tai keikkatyöhön. Lisäksi vireillä oleva tulorekisteri toivottavasti helpottaa tiedon saamista siitä, miten työkeikan vastaanottaminen vaikuttaa omaan tulotasoon. Kaiken tämän on oltava hallituksen ja seuraavien hallitusten reformiagendalla.

 

Tilaa Juhanan uudet kirjoitukset sähköpostilla

Liity Juhanan jo lähes 50 000 säännöllisen lukijan joukkoon. Tilaa uudet blogit sähköpostilla!


Yhteisblogi Asmo Maanselän kanssa: Työnteko kannattaa Suomessa poikkeuksellisen heikosti.

Suomessa on hyvä sosiaaliturva. Työssäkäyvien ja työttömien köyhyysaste on EU-maiden matalin (Eurostat 2016). Tästä huolimatta vuonna 2015 Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea moitti Suomen sosiaaliturvaetuuksien vähimmäistasoa riittämättömäksi. Moitteisiin on laajasti vedottu poliittisessa keskustelussa, kun on haluttu vastustaa sosiaaliturvan uudistuksia ja työnteon kannustimien parantamista.

Jos huomautetaan maata, jossa on EU:n pienin köyhyysaste, herää kysymys, mihin huomautus perustuu. EU:n sosiaalinen peruskirja edellyttää, että sosiaaliturvaetuisuuksien vähimmäistason on oltava vähintään 50 % kansalaisten mediaanitulosta, eli huomautusvuonna 2013 niiden olisi pitänyt olla 970 €/kk. Komitea tarkasteli ratkaisussaan toimeentulon määrää ainoastaan työmarkkinatuen perusosan ja asumistuen laskennallisen keskiarvon perusteella. Se ei ottanut laskelmissaan huomioon toimeentulotukea ja sen muita osia. Sosiaalisten oikeuksien komitean arvio antaa tilanteestamme väärän kuvan.

Suomen järjestelmä antaa yksinasuvalle helsinkiläiselle toimeentulotukea jopa 1 188 €/kk. Toimeentulotuki on erittäin ongelmallinen tukimuoto. Vähimmäisturvan riittävyyttä arvioitaessa tulisi huomioida Suomen sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuus, joka muodostuu rahana maksettavien sosiaalietuuksien lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja erilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon maksukatoista ja –helpotuksista. Suomessa pienituloiselle tarjottavat palvelut ovat lähes poikkeuksetta ilmaisia.

Vähimmäisetuuksia kannattaa vertailla maiden välillä. Toimeentulotuki on Suomessa erittäin käytetty tukimuoto verrattuna Ruotsiin. Molemmissa maissa tukea käyttää 400 000 henkilöä, vaikka Ruotsissa on kaksi kertaa enemmän asukkaita. Sekä asumistukien että toimeentulotuen taso on Suomessa Ruotsia korkeampi. Ruotsin yli vuoden työttömänä olleista vain vajaa 20 % sai enää työttömyysetuutta. Pitkäaikaistyöttömien työttömyysturvan kattavuus oli Suomessa EU:n parhain. Yli 90 % yli vuoden työttömänä olleista sai työttömyysetuutta Suomessa. Ruotsin tilanne johtuu siitä, että ansiosidonnaiselta pudonneet pitkäaikaistyöttömät saavat Aktivitedstöd ja utvecklingsersättning –tukia aktiivisuutta vastaan. Niitä ei pidetä varsinaisena työttömyysetuna EU:n tilastoissa vaan palkkana aktiivisuudesta tiukempien osallistumisehtojen vuoksi. Ruotsin edustama pohjoismainen malli on minimietuuksien osalta Suomea tiukempi ehdoiltaan ja pienempi tukitasoiltaan.

Vähimmäistyöttömyysetuuksien tason pitäminen korkealla on perusteltua köyhyyden vähentämisen näkökulmasta. Mutta se aiheuttaa pohjoismaisessa vertailussa heikot työnteon kannustimet erityisesti matalapalkkaiselle työlle. Tämä on yksi syy työvoimapulalle, kun matalapalkkaista työtä ei kannata ottaa vastaan. Työn rajaveroaste onkin Suomessa matalimmilla tulotasoilla selvästi muita pohjoismaita korkeampi. Työn rajaveroaste oli 67 % mediaanipalkasta ansaitsevalla vuonna 2014 Suomessa 54,3 %, Ruotsissa 45,5 % ja Tanskassa vain 39,5 %. Suomen muita Pohjoismaita korkeammat rajaveroasteet matalilla tulotasoilla johtuvat ennen muuta työtulovähennyksistä, jotka poistuvat nopeammin tulojen kasvaessa. Työnteon kannustimet ovat siis heikot.

Pitkällinen elämäinen pelkästään tuen varassa jättää saajansa väistämättä köyhyyteen jopa Suomessa. Siksi tukijärjestelmän tulisi olla työntekoon kannustava. Katseet tulisikin siirtää matalapalkkaisen työn kannustavuuden parantamiseen, työtulovähennyksiä kasvattamalla. Muuten työlle ei löydy tekijöitä, talouskasvumme hidastuu jo piankin työvoimapulan vuoksi ja julkistaloutemme ongelmat eivät ratkea.

Juhana Vartiainen, Kansanedustaja Kokoomus
Asmo Maanselkä, Puoluesihteeri Kristillisdemokraatit

Tilaa Juhanan uudet kirjoitukset sähköpostilla

Liity Juhanan jo lähes 50 000 säännöllisen lukijan joukkoon. Tilaa uudet blogit sähköpostilla!